Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.09.2022

Wielkoobszarowe tereny zdegradowane, czyli nowe obowiązki organu wykonawczego gminy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji[1] pojawił się nowy projekt ustawy, która w założeniu uzupełnić ma przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Z uzasadnienia do projektu ustawy, którego wnioskodawcą jest Minister Klimatu i Środowiska wynika, że prace nad proponowanymi rozwiązaniami wiążą się z realizacją kamienia milowego pod nazwą: „Wejście w życie ustawy umożliwiającej kompleksowe eliminowanie negatywnego wpływu na środowisko na wielkoobszarowych terenach poprzemysłowych”. Cel ten wynika wprost z Krajowego Planu Odbudowy.

W założeniach, proponowana ustawa stanowić ma lex specialis do już obowiązujących przepisów o ochronie środowiska. Projekt ma na celu usunięcie barier organizacyjnych i prawnych w kompleksowej likwidacji negatywnego oddziaływania na środowisko na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Zakres projektu obejmuje rozpoznanie tych terenów, ocenę skali problemów związanych z ich oddziaływaniem na środowisko oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji umożliwiającej realizację projektów dotyczących poprawy stanu środowiska na tych terenach.

Jakie zmiany nas czekają?

Projekt ustawy przewiduje nałożenie na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dodatkowych obowiązków, określając ich jako „organy właściwe w sprawach prowadzenia działań związanych z poprawą stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych”. Będą oni mieli za zadanie wykonać kompleksową ocenę stanu środowiska, a następnie podjąć działania związane z poprawą stanu środowiska na wyznaczonych obszarach.

Regulacja przewiduje nowy rodzaj decyzji w sprawie poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym. Założeniem jest, że decyzja ta zastąpi szereg decyzji administracyjnych, a co za tym idzie kompleksowo unormuje kwestie związane z ochroną środowiska oraz sprawami własnościowymi na konkretnym obszarze. Zawierać ona będzie m. in.: plan poprawy stanu środowiska, wykaz nieruchomości podlegających wywłaszczeniu i czasowemu zajęciu w celu wykonania planu poprawy stanu środowiska, czy wykaz decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, podlegających uchyleniu w celu wykonania przedmiotowego planu. Decyzje taką wydawać będzie starosta, a z momentem jej uprawomocnienia nie będzie możliwe wydanie dla tego obszaru szeregu decyzji określonych w ustawie o odpadach i ustawie – prawo ochrony środowiska takich jak: decyzja o usunięciu odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, decyzji w sprawie zgody na wydobywanie odpadów, czy decyzji o ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.

Skąd na to pieniądze?

Projekt ustawy określa źródła finansowania tego typu przedsięwzięć. Wśród nich dominują fundusze europejskie, takie jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, czy Fundusz Spójności, środki własne gminy oraz „inne środki pozyskane przez właściwy organ”, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Istnieje także możliwość finansowania planów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy, jednak jedynie w takim zakresie, w jakim nie będą mogły być objęte finansowaniem z pozostałych źródeł.

Jakie obszary obejmie działanie ustawy?

Lista wielkoobszarowych terenów zdegradowanych stanowi załącznik do projektu ustawy. Są nimi: dawne Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach, dawne Zakłady Chemiczne "Zachem" w Bydgoszczy, Zakłady "Organika-Azot" w Jaworznie i dawne Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu. Planowana w projekcie ewidencja dotychczas nierozpoznanych wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, daje możliwość realizacji w przyszłości innych projektów o podobnym charakterze po ewentualnym rozszerzeniu zakresu ustawy.

Obecnie projekt jest na etapie opiniowania.

 


[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362213/katalog/12897188#12897188

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Karol Wundziński

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj