Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.09.2022

Rada albo wójt, czyli kto jest właściwy do rozpatrzenia petycji?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

W ocenie Wojewody Śląskiego sprawa budowy przedszkola należy do właściwości organu wykonawczego gminy.

Do rady miejskiej została złożona petycja dotycząca budowy przedszkola w jednej z miejscowości na terenie gminy. Komisja skarg, wniosków i petycji zarekomendowała jej uwzględnienie, do czego przychyliła się także rada.

Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym[1] wskazał, że rada miejska nie była właściwa do rozstrzygania o zasadności budowy budynku służącego przedszkolu. Tego rodzaju zadanie inwestycyjne zastrzeżone zostało dla organu wykonawczego (burmistrza) gospodarującego mieniem komunalnym. Rada miejska jest właściwa np. do utworzenia nowej jednostki organizacyjnej będącej przedszkolem, ale nie do stanowienia o budowie samego obiektu.

W konsekwencji uchwała uwzględniająca petycję została uznana za sprzeczną z prawem w całości.

Z omawianego rozstrzygnięcia nadzorczego nie wynika, że rada gminy (tu – miejska) nie jest właściwa np. do stanowienia w przedmiocie zadania polegającego na budowie budynku przedszkola w uchwale budżetowej, przy zachowaniu odpowiedniej procedury. Wojewoda wskazał natomiast, że rada gminy nie może w uchwale w sprawie rozpatrzenia petycji nakazać wójtowi podjęcia konkretnych działań, które mieszczą się w ramach kompetencji tego ostatniego.

 


[1] Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 27 maja 2022 r., NPII.4131.1.511.2022, https://suw.bip.gov.pl/rozstrzygniecia-nadzorcze-2022/602462_rozstrzygniecie-nadzorcze-npii-4131-1-511-2022.html [dostęp: 28.07.2022].

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST