Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.07.2022

Wygaśnięcie decyzji przesłanką wykreślenia z BDO

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Niedopuszczalne jest stwierdzenie przez organ rejestrowy wygaśnięcia decyzji administracyjnej bądź jej części i wykreślenie z BDO, jeśli wygaśnięcia nie stwierdzono przez właściwy organ administracji w odrębnym postępowaniu.

Wyrokiem z dnia 1 lutego 2022 roku (sygn. II SA/Bd 1083/21) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną przez Przedsiębiorcę decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję Marszałka Województwa w przedmiocie wykreślenia z rejestru BDO.

Wydanie zaskarżonej decyzji

Decyzją z kwietnia 2021 roku Marszałek Województwa, działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) [dalej: ustawa o odpadach], określającego warunki konieczne do wydania decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami [BDO] oraz art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), który dotyczy zmiany posiadanej przez posiadacza odpadów decyzji, zmienił wpis dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Przepis art. 64 ustawy o odpadach stanowi o przyczynach wykreślenia podmiotu z rejestru przez Marszałka województwa z urzędu. Taką przyczyną jest m.in. nieuiszczenie opłaty rocznej, cofnięcie lub wygaśnięcie decyzji związanych z gospodarką odpadami, czy stwierdzenie rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w ustawie. Przepis ten stanowi również, że „Jeżeli podmiot prowadzi działalność objętą obowiązkiem wpisu do rejestru w więcej niż jednym zakresie, a przesłanki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko niektórych zakresów działalności, a podmiot nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 59 lub art. 60, Marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, zmiany wpisu do rejestru w odpowiednim zakresie”.

Wprowadzone przez Marszałka zmiany dotyczyły m.in. zmiany (ograniczenia) zakresu prowadzonej działalności objętej wpisem, z przetwarzania, wytwarzania oraz zbierania odpadów – na wytwarzanie odpadów.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że zmiana w BDO jest rezultatem tego, że przedsiębiorca nie spełnił wymagań określonych w art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, tzn. nie złożył wniosku o zmianę posiadanej decyzji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, w związku z czym zezwolenie na przetwarzanie odpadów udzielone decyzją Marszałka z lutego 2019 roku, wygasło w marcu 2020 roku.

Przedsiębiorca złożył odwołanie od tej decyzji.

Po jego rozpoznaniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z lipca 2021 roku utrzymało w mocy zaskarżoną odwołaniem decyzję.

Skarga do WSA

Przedsiębiorca, złożył do WSA w Bydgoszczy skargę na powyższą decyzję, zarzucając pozbawienie czynnego udziału w sprawie, w związku z potrzebą dostosowana się do nowych przepisów w bardzo krótkim okresie czasu oraz pozbawienia możliwości ustnego wypowiedzenia lub przedstawienia na piśmie swoich argumentów, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Wskazanej decyzji przedsiębiorca zarzucił również niewyjaśnienie istotnych okoliczności dotyczących przystosowania się do nowych przepisów prawa, brak wyczerpującego zgromadzenia materiału dowodowego oraz niepodjęcie wszelkich niezbędnych kroków do wyjaśnienia sprawy. Skarżący zarzucił także brak merytorycznego rozpoznania podniesionych zarzutów, co w rezultacie skutkowało brakiem rozpoznania istoty sprawy.

W złożonej skardze skarżący wniósł także o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym odnośnie zgodności art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie ustalenia odpowiedniego wymogu zachowania vacatio legis.

Stanowisko WSA

W rezultacie rozpoznania sprawy, skarga podlegała uwzględnieniu z przyczyn stwierdzonych przez Sąd z urzędu, natomiast większość wskazywanych przez skarżącego zarzutów okazała się bezzasadna wobec przedmiotu prowadzonej sprawy lub pozostawała bez wpływu na jej wynik.

W uzasadnieniu do wyroku Sąd wskazał, że zgodnie z przepisem art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organ, który wydał decyzję w I instancji stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

Zdaniem Sądu niedopuszczalne było stwierdzenie przez organ rejestrowy (Marszałka), że zaistniał przypadek wygaśnięcia konkretnej decyzji administracyjnej związanej z gospodarką odpadami, jeżeli nie zostało to stwierdzone w odrębnym postępowaniu, zakończonym wydaną przez właściwy organ administracji publicznej decyzją ostateczną.

W ocenie Sądu organy administracji publicznej błędnie uznały sam fakt ziszczenia się przesłanki z art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw, tj. wygaśnięcie z mocy prawa posiadanego zezwolenia, jako wystarczający do dokonania przez organ rejestrowy z urzędu, w drodze decyzji, zmiany wpisu do rejestru.

Zgodnie z art. 14 ww. ustawy, jeżeli posiadacz odpadów nie złoży kompletnego wniosku w określonym terminie, posiadane przez niego zezwolenie wygasa w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów.

W opinii Sądu w art. 14 ustawy o odpadach są określone sytuacje, w których zezwolenie wygasa z mocy prawa, ale samo wygaśnięcie z mocy prawa nie przesądza o podstawie wydania decyzji co do wykreślenia lub zmiany wpisu w BDO.

W razie wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami, organ który wydał decyzję stwierdza wygaśnięcie zezwolenia, w drodze decyzji. Dopiero takie orzeczenie stanowi podstawę do dokonania przez Marszałka z urzędu wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami lub też zmiany wpisu w odpowiednim zakresie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Justyna Fręś

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj