Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.07.2022

Projekt nowelizacji przepisów o ponagleniu

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje nowelizację przepisów o ponagleniu celem odciążenia działalności organów administracji, które nie będą musiały rozpatrywać ponagleń wnoszonych przed upływem terminu przewidzianego na rozpatrzenie sprawy.

Projekt ustawy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w kwietniu 2022 roku opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt ustawy tzw. tarczy prawnej został przyjęty przez Radę Ministrów 5 lipca br., a następnie 13 lipca wpłynął do Sejmu.

Ustawa zakłada zmianę ponad 40 ustaw, której celem, jak wskazują w uzasadnieniu projektodawcy do wprowadzanych zmian, jest zniesienie barier administracyjnych i prawnych, stanowiących nieuzasadnione obciążenie dla uczestników obrotu.

Zmiany w KPA

Wśród zmienianych ustaw znajduje się również ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735, 1491 i 2052), w której w art. 37 po §3 dodaje się §3a w brzmieniu „§ 3a. Jeżeli ponaglenie zostało wniesione przed upływem terminu określonego w art. 35 albo przepisach szczególnych, organ prowadzący postępowanie pozostawia ponaglenie bez rozpoznania. Przepisów § 4-8 nie stosuje się”.

Wprowadzona zmiana wpływa na kształt regulacji instytucji ponaglenia, na mocy wprowadzonego § 3a organ pozostawi ponaglenie wniesione przed upływem terminu określonego w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w przepisach szczególnych bez rozpoznania.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ponaglenie wniesione przed upływem terminu na rozpatrzenie sprawy nie powoduje stwierdzenia bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, jednak organ prowadzący postępowanie ma obowiązek przekazać je organowi wyższego stopnia. Wraz z przekazywanym ponagleniem organ zobowiązany jest także przekazać niezbędne odpisy akt oraz swoje stanowisko. W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian ustawodawca uznaje, że tego typu sprawy niepotrzebnie angażują organy administracji publicznej.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że zdarzają się przypadki, kiedy strony postępowania wnoszą ponaglenie razem z wnioskiem o wydanie decyzji lub kilka dni po złożeniu takiego wniosku. Jeśli dodatkowo ponaglenie dotyczy spraw prowadzonych masowo, jak np. sprawy dotyczące wydania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, powoduje to zakłócenia w pracy urzędów i utrudnia załatwianie danego rodzaju spraw.

Wprowadzona zmiana nie obejmuje prawa strony do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do sądu administracyjnego, gdyż nie wprowadza zmian do art. 53 § 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 nr 153 poz. 1270), który stanowi, że „§ 2b. Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu”.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany, jak już wskazano w treści artykułu, mają na celu uproszczenie procedur oraz ich modyfikację. Jednak zakres projektowanych zmian wpływa przede wszystkim na ograniczenie obowiązków organów administracji, nie na uproszczenie procedur z pozytywnym skutkiem dla obywateli i przedsiębiorców, jak zakłada nazwa ustawy. Możliwość pozostawienia ponaglenia bez rozpoznania pozbawia strony możliwości skutecznego kwestionowania przewlekłości postępowania. Dla skuteczności ponaglenia nie jest bowiem wymagane naruszenie terminu z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, lecz wystarczy prowadzenie postępowania dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Nowelizacja
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Justyna Fręś

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj