Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.07.2022

Uzgodnienia techniczne a indywidualizacja rozliczeń odpadowych w zabudowie wielolokalowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przesłanką podjęcia przez radę gminy uchwały o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami przez osoby dysponujące lokalami usytuowanymi w budynkach wielolokalowych jest uzgodnienie technicznych warunków identyfikacji odpadów pochodzących z poszczególnych lokali z właścicielami takich nieruchomości.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Przesłanką podjęcia przez radę gminy uchwały o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami przez osoby dysponujące lokalami usytuowanymi w budynkach wielolokalowych jest  uzgodnienie technicznych warunków identyfikacji odpadów pochodzących z poszczególnych lokali z właścicielami takich nieruchomości.

Kwestią wstępną  jest ustalenie  istoty uchwał  w tym przedmiocie oraz istoty uzgodnienia   ich  treści z właścicielami nieruchomości. O istocie uchwały rady przesądził ustawodawca wskazując wprost, że stanowi ona akt prawa miejscowego (art. 2a ust. 1 u.c.p.g.[1]).  Podlega ona sprawowanemu przez wojewodę nadzorowi z punktu widzenia jej  legalności, z uwzględnianiem procesu poprzedzającego jej podjęcie, obejmującego etap uzgadniania.  Niezależnie od tego w każdym czasie może ona zostać zaskarżona do sądu administracyjnego z powodu  jej niezgodności z prawem. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa uchwała podlega obligatoryjnemu stwierdzeniu nieważności przez organ nadzoru, albo przez sąd. Niedokonanie uzgodnienia w sposób prawidłowy  może,  a w niektórych sytuacjach  musi,  być kwalifikowane, jako sprzeczność z prawem, stanowiąc podstawę  stwierdzenia nieważności uchwały.

Uzgodnienie, o którym mowa w przypadku przedmiotowej uchwały nie stanowi  żadnej z postaci zajęcia stanowiska, o których  mowa w art. 89 u.s.g[2].  Nie jest to  uzgodnienie treści projektu uchwały z innym organem, w związku z czym przepis ten nie znajduje   w takich przypadkach zastosowania. Nie można także zakwalifikować tych uzgodnień jako jakiejkolwiek z form  konsultacji społecznych o niewiążącym dla rady charakterze.  

Podjęcie uchwały w przedmiocie objęcia właścicieli poszczególnych lokali usytuowanych w określonej nieruchomości obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzedzone być musi dokonaniem uzgodnień co do  określenia kwestii technicznych umożliwiających identyfikację odpadów pochodzących z poszczególnych lokali. Przybiera ono postać odrębnego aktu stanowiącego rezultat zgodnych oświadczeń woli gminy reprezentowanej przez organ wykonawczy oraz właściwie reprezentowanych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, które mają być objęte stosowną uchwałą. Chodzi tutaj o właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 3 u.c.p.g. tj. spółdzielnie mieszkaniowe, bądź   wspólnoty mieszkaniowe.

Nie oznacza to jednak, że właściciele nieruchomości są  współkompetentni  do wydawania uchwały. Kompetencja do podjęcia uchwały przypisana jest wyłącznie do rady gminy, która w wyniku władczego, powszechnie wiążącego  oświadczenia woli, wyrażonego w głosowaniu, podjętym w trybie określonym ustawą o samorządzie gminnym, dokonuje objęcia obowiązkiem ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami osób,  o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. b u.c.p.g. Aktualizują  się  wówczas  w stosunku do tych osób obowiązki  wynikające  z u.c.p.g., w tym m.in. złożenia   stosownych deklaracji oraz uiszczania  opłat tytułem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości.

To rada gminy decyduje  w ostateczności  o podjęciu, bądź nie podjęciu stosownej uchwały, nawet gdyby z właścicielami nieruchomości dokonano uzgodnień co do warunków  technicznych  pozwalających  na  identyfikację pochodzenia odpadów z określonej (bądź określonych) nieruchomości.

Rada podejmując uchwałę  określa  moment jej wejścia w życie, jako moment od którego dla właścicieli poszczególnych lokali aktualizują się obowiązki wynikające z u.c.p.g. do tej pory wykonywane przez wspólnoty mieszkaniowe, bądź spółdzielnie mieszkaniowe. Nie wskazanie momentu  wejścia uchwały w życie  skutkuje tym, że wejdzie ona  zgodnie z ustawą o publikowaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów[3], w życie  z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 4 ust. 1 u.o.a.n. w związku z art. 6 ust. 1 u.o.a.n.).

Uchwała rady z powołaniem się na dokonane uzgodnienia wskazywać zatem musi co najmniej nieruchomości nią objęte oraz wskazywać na  objęcie  obowiązkiem  ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób  wymienionych  w art. 1 pkt 1 lit. b u.c.p.g.  Brak wskazania jednego z tych elementów,  bądź ich wadliwość skutkować może nieważnością uchwały.

 


[1] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 2021 poz. 888 (dalej: u.c.p.g.).

[2] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2021 poz. 1372 (dalej: u.s.g.).

[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, t.j. Dz.U. 2019 poz. 1461 (dalej: u.o.a.n.).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, profesor nadzwyczajny na WPiA UAM, Senior Partner, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz energetycznego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj