Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.07.2022

Czy wójt może zaskarżyć uchwałę dotyczącą wotum zaufania?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że osoba pełniąca funkcję wójta nie ma legitymacji do wniesienia skargi na uchwałę w sprawie nieudzielenia wotum zaufania.

Kwestia sądowej kontroli uchwał dotyczących nieudzielenia wotum zaufania organowi wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego jest już przedmiotem bogatego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych. Co jednak szczególnie istotne, zapadają pierwsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w tych sprawach.

W postanowieniu z dnia 1 czerwca 2022 r., sygn. III OSK 5083/21[1] NSA stwierdził, że osoba pełniąca funkcję wójta nie ma legitymacji do wniesienia skargi na uchwałę w sprawie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania. Sąd uznał, że nie narusza ona interesu prawnego skarżącego. W szczególności uchwała nie pozbawia go mandatu ani nie ingeruje w zakres kompetencji wójta. Przepisy przewidują co prawda możliwość podjęcia uchwały w sprawie referendum dotyczącego odwołania wójta z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, lecz jest to jedynie fakultatywna kompetencja rady gminy.

W tej sytuacji NSA uchylił wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego (w którym uznano legitymację skarżącego) oraz odrzucił skargę.

Warto wspomnieć, że najwyraźniej jest to już drugie tego typu rozstrzygnięcie NSA w tym roku. W Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych widnieje bowiem postanowienie NSA z 14 stycznia 2022 r., sygn. III OSK 4896/21 wraz z tezą, z której wynika, że Sąd nie uznał legitymacji skarżącego (pełniącego funkcję wójta) do wniesienia skargi na uchwałę dotyczącą nieudzielenia wotum zaufania[2].

Problematyka wotum zaufania w samorządzie terytorialnym była przedmiotem wielu artykułów na naszym portalu, w tym:

Naruszenie interesu prawnego w przypadku nieudzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu

Uzasadnienie projektu lub samej uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zaufania

Czy należy uzasadniać uchwałę o (nie)udzieleniu wotum zaufania?

Jaka powinna być treść uchwały o nieudzieleniu wotum?

Czy konieczne jest opracowanie raportu o stanie związku jednostek samorządu terytorialnego?

 


[1] Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

[2] Na moment pisania artykułu uzasadnienie do tego postanowienia nie zostało jeszcze opublikowane w Bazie.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi