Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.06.2022

Kontrola prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia od pracy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Internet bywa pomocny, ale również może być zdradliwy. Przekonali się o tym pracownicy, którzy będąc na zwolnieniu lekarskim, byli na egzotycznych wakacjach, a zdjęcia na tle wspaniałych widoków umieścili na portalach społecznościowych.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Internet bywa pomocny, ale również może być zdradliwy. Przekonali się o tym pracownicy, którzy będąc na zwolnieniu lekarskim, byli na egzotycznych wakacjach, a zdjęcia na tle wspaniałych widoków umieścili na portalach społecznościowych.

Sytuacja ta stanowi przykład nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy. Zaświadczenie lekarskie stanowi bowiem dowód czasowej niezdolności do pracy z powodu np. choroby. A jego celem jest jak najszybsze odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy. Tym niemniej najczęściej zdarza się, że pracodawcy nabierają wątpliwości w zakresie prawidłowego wykorzystywania zwolnienia, gdy trwa ono zbyt długo lub często się powtarza, przeplatając się z krótkimi okresami powrotu do pracy. Aby przeciwdziałać przypadkom nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich z powodu choroby, ustawodawca przewidział możliwość przeprowadzenia kontroli.

Podmiotami uprawnionym do przeprowadzenia kontroli są ZUS oraz płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Internet okazał się pomocny dla ZUS i pracodawców, którzy dzięki e-zwolnieniom, są w stanie kontrolować nawet krótkotrwałe zwolnienia. Przed wprowadzeniem zwolnień elektronicznych, obowiązywał 7-dniowy termin na dostarczenie przez pracownika zaświadczenia lekarskiego do pracodawcy, a także na przekazanie zaświadczenia przez lekarza do ZUSu. W związku z tym właściwie niemożliwa była kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach krótkotrwałych.

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kontroli, płatnik składek wystawia imienne upoważnienie osobie kontrolującej. Wzór takiego upoważnienia został opracowany przez prawodawcę i stanowi załącznik nr 1 do rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:

 1. nie wykonuje pracy zarobkowej,
 2. nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Jednocześnie, oceniając sposób wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, trzeba wziąć pod uwagę zalecenia wskazane w jego treści, tj. czy chory pracownik może chodzić, czy powinien leżeć. Zgodnie bowiem z wymogiem nałożonym ustawą świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zaświadczenie zawiera m.in. wskazania lekarskie – odpowiednio: chory powinien leżeć albo chory może chodzić.

Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu zamieszkania pracownika, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej.

W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że pracownik wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem, osoba kontrolująca sporządza protokół. W protokole tym należy wskazać, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Wzór protokołu również stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. W dalszej kolejności, protokół należy przedłożyć ubezpieczonemu pracownikowi, aby mógł on wnieść do niego uwagi.

Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga właściwa jednostka organizacyjna ZUS, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza leczącego, i wydaje w razie sporu decyzję, od której przysługują środki odwoławcze.

Skutkiem stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy będzie utrata przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego, a także możliwość rozwiązania umowy o pracy. Co ważne, w zależności od konkretnych okoliczności, możliwe jest również rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika jako ciężkiego naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zatem skutki nieprawidłowego wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego mogą być dla niego dotkliwe. Stąd lepiej nie ryzykować i korzystać ze zwolnienia w celu, dla jakiego zostało wydane, tj. powrotu do zdrowia.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Anna Przygocka

radca prawny w Kancelarii Prawnej ZIEMSKI&PARTNERS w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pracy

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj