Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.05.2022

Regulamin świadczenia usług przez PSZOK

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Regulamin świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie może pozostawać w sprzeczności z innymi aktami prawa miejscowego dotyczącymi gminnego systemu gospodarowania odpadami.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.37.2.2022.AS, z dnia 29 kwietnia 2022 roku Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie regulaminu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Kontrolowana uchwała

Rada Miejska na sesji w dniu 24 marca 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie regulaminu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK). W regulaminie określone zostały godziny funkcjonowania PSZOK, rodzaje przyjmowanych odpadów i okoliczności odmowy ich przyjęcia, sposób świadczenia usługi, zasady przetwarzania danych osobowych osób dostarczających odpady oraz obowiązki osób przebywających na terenie PSZOK.

Jako podstawę prawną podjętej uchwały Rada Miejska wskazała art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że „Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych".

Ocena legalności uchwały

W ocenie Wojewody Dolnośląskiego ww. uchwała została podjęta z naruszeniem art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 2 Konstytucji.

Organ nadzoru wskazał, że regulamin świadczenia usług przez PSZOK nie może zastąpić uchwały z 12 maja 2020 roku w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej sposobu świadczenia usług przez PSZOK. Jest to spowodowane tym, że wcześniejsza uchwała wciąż obowiązuje, a ustanowienie nowej uchwały jest możliwe tylko po wcześniejszym uchyleniu dotychczas obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Brak spójności przepisów

W ocenie Wojewody podjęcie uchwały w sprawie regulaminu świadczenia usług przez PSZOK narusza spójność przepisów regulujących w Gminie gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stanowi to naruszenie art. 2 Konstytucji, który stanowi „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

Przepisy kontrolowanej uchwały oraz ustanowionej wcześniej uchwały z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są wzajemnie sprzeczne.

Podobne rodzaje odpadów zostały w obu uchwałach odmiennie nazwane. Regulamin wskazuje również na nowy rodzaj odpadu komunalnego – odpady zielone, które nie zostały przewidziane we wcześniejszej uchwale, ani w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

Również ograniczenia ilościowe dotyczące opon, zostały przewidziane odmiennie.

Wojewoda wskazał, że w regulaminie świadczenia usług przez PSZOK nie przewidziano odbioru dwóch frakcji odpadów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek oraz odpadów tekstyliów i odzieży, których odbiór zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek zapewnić w PSZOK.

W regulaminie przyjęte zostały okoliczności odmowy przyjęcia odpadów, których również we wcześniejszej uchwale nie było. Okoliczności te dotyczą m.in. zawężenia odbioru opon do opon wyłącznie z samochodów osobowych, ograniczenia odbioru odpadów budowlanych i remontowych ze względu na ich rodzaj oraz ograniczenia odpadów komunalnych do tych wskazanych w załączniku do regulaminu.

Ograniczenie odbioru opon ze względu na ich rodzaj, stanowi w ocenie Wojewody, naruszenie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który w swojej treści dopuszcza wyłącznie ograniczenie dotyczące ilości przyjmowanych opon.

Również, zdaniem Wojewody, Rada Miejska nie miała uprawnień do podziału odpadów budowlanych i rozbiórkowych, na te obligatoryjnie odbierane przez Gminę oraz takie, które nie podlegają odbiorowi.

Podsumowanie

W opinii Wojewody Dolnośląskiego niestanowienie przepisów w sposób jasny i precyzyjny powoduje, że ich treść nie pozwala na jednoznaczną wykładnię. Uniemożliwia to natomiast stosowanie przepisów, w których zawarte są sprzeczne regulacje.

Wprowadzone w uchwale przepisy mogą przyczynić się do niewywiązywania się przez Gminę z obowiązków odbioru części odpadów komunalnych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, których odbiór nakazuje ustawa oraz obowiązujący akt prawa miejscowego.

W związku ze sprzecznością większości norm kontrolowanej uchwały, z normami zawartymi w uchwale wcześniejszej, a także powielanie zapisów, zasadne jest stwierdzenie jej nieważności w całości.

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Justyna Fręś

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi