Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.05.2022

Zadania zlecone: sądy po stronie samorządów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W ostatnich dniach zapadło kolejne korzystne dla samorządów orzeczenie dotyczące zwrotu środków z tytułu niedofinansowania zadań zleconych. Głos sądów w tej sprawie słychać coraz wyraźniej: sytuacja, w której jednostki samorządu terytorialnego zmuszone są do współfinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, upoważnia samorządy do egzekwowania zwrotu swoich wydatków od Skarbu Państwa.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W ostatnich dniach zapadło kolejne korzystne dla samorządów orzeczenie dotyczące zwrotu środków z tytułu niedofinansowania zadań zleconych. Sąd Okręgowy, rozpoznający sprawę o zapłatę z tytułu niedofinansowania zadań zleconych, po raz kolejny przyznał rację argumentom podnoszonym przez samorządy (w tym przypadku: argumentom podnoszonym przez jedno z miast wojewódzkich): sytuacja, w której jednostki samorządu terytorialnego zmuszone są do współfinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, upoważnia samorządy do egzekwowania zwrotu swoich wydatków od Skarbu Państwa.

To ważny sygnał dla samorządów, szczególnie biorąc pod uwagę, że problem niedofinansowania zadań zleconych (który wydaje się mieć już charakter powszechny), będzie doskwierał j.s.t. jeszcze mocniej w obecnej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej. Niewątpliwie, coraz mniej samorządów może pozwolić sobie na „komfort” tolerowania tej luki w budżetach. Patrząc zaś pragmatycznie na coraz bardziej bolesny problem rosnącej inflacji, można stwierdzić, że prawo do domagania się poniesionych należności wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, może stanowić wyjątkowo atrakcyjny i „namacalny” w samorządowych budżetach argument za dochodzeniem swoich praw przed sądem.

Przypomnijmy, że zgodnie z treścią art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Natomiast, zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań.

Zgodnie z powoływanym przepisem,  w przypadku niedotrzymania warunku określonego w art. 49 ust. 5 ustawy [czyli – zasadniczo – przekazania dotacji w niepełnej należnej wysokości], jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym.

Analizując orzecznictwo w przedmiocie dochodzenia roszczeń z tytułu niedofinansowania zadań zleconych, można mówić już o ugruntowanej linii orzeczniczej, popierającej prawa samorządów. Warto tu przytoczyć choćby uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2018 r. V CSK 144/17: „prawidłowa wykładnia art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (...) prowadzi do wniosku, że przepis ten stanowi samodzielną podstawę roszczenia o zapłatę kwoty rzeczywiście potrzebnej do pełnego wykonania zadań zleconych. Ma on zastosowanie zarówno w wypadkach przekazania przyznanej dotacji w niepełnej wysokości lub z uchybieniem terminu ustawowego, jak i przekazania ustalonych w budżecie dotacji w wysokości niezapewniającej właściwej realizacji zadań. W sytuacji więc, gdy dla wykonania zleconych jednostce samorządu terytorialnego zadań nie wystarczyłyby środki jej przekazane z budżetu państwa, może ona na podstawie tego przepisu skutecznie żądać różnicy pomiędzy kwotą, jaka rzeczywiście była potrzebna dla pełnego ich wykonania, a wysokością przekazanej dotacji”.

Do powoływanego wyroku wrócimy po otrzymaniu jego pisemnego uzasadnienia, licząc, że argumenty Sądu przekonają kolejne samorządy, że warto walczyć o swoje.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Aleksandra Misiun

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu finansów menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz w prawie samorządowym.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj