Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

18.05.2022

Czy Informacja o wydatkach j.s.t. na wynagrodzenia i premie pracowników urzędu jest informacją publiczną?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wysokość zarobków, jakie uzyskują pracownicy w spółkach i podmiotach zależnych od j.s.t. stale budzi szerokie zainteresowanie. Co do zasady informacje takie powinny być łatwo dostępne i przejrzyste zwłaszcza, że pieniądze na wynagrodzenia są wydatkowane ze środków publicznych. Co istotne, publikacja oświadczeń majątkowych nie jest wystarczająca w tym zakresie.

Wnioskodawca chciał uzyskać informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: funkcyjnego, specjalnego i za staż pracy, wybranych dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. Dodatkowo chciał też otrzymać dane o nagrodach i premiach przyznanych tej grupie pracowników w kilku kolejnych latach. W tym celu złożył do Starosty wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wobec braku odpowiedzi organu złożył on skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (dalej: WSA) na bezczynność starosty.

Odpowiadając na skargę, starosta wniósł o jej oddalenie. Organ ten stwierdził, że informacje, o które wnioskowano można w łatwy sposób pozyskać z oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników, a oświadczenia te są dostępne w biuletynie informacji publicznej. Podniósł również, że wnioskowane informacje nie mogą zostać udostępnione ze względu na obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO).

W rezultacie rozpoznania skargi sąd I instancji przyznał jednak rację wnioskodawcy. Sąd stwierdził, że dane, o które zawnioskował są informacją publiczną, ponieważ mieszczą się w definicji przyjętej w doktrynie, w myśl której: „wszelkie informacje wytworzone przez władzę publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym, jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów niezależnie od tego przez kogo zostały wytworzone” są informacjami publicznymi. WSA stwierdził także, iż niepoprawne jest stwierdzenie organu, wedle którego niedopuszczalne jest udostępnienie żądanej informacji publicznej ze względu na przepisy Rozporządzenia RODO. Przepisy te nie wyłączają stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.) Sąd nadmienił także, że realizują one obowiązek ochrony danych osobowych poprzez treść art. 5 ust. 2, który w tym stanie faktycznym nie ma jednak zastosowania. Dzieje się tak dlatego, że ograniczenie to nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne. Sąd stwierdził zatem, że istotnie organ nie podjął żadnej czynności w wymaganym ustawą terminie, ale nie odbyło się to z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ organ wystosował pismo do skarżącego. Bezczynność wynikała, zdaniem sądu, z błędnego przeświadczenia organu, że wnioskowane dane nie stanowią informacji publicznej.

Skargę kasacyjną od wyroku WSA złożył starosta. Jego zdaniem, sąd błędnie stwierdził, że organ ma obowiązek udzielenia informacji publicznej o wynagrodzeniach osób pełniących funkcje publiczne w zakresie szerszym, niż jest to przewidziane w przepisach dot. składania oświadczeń majątkowych. Stwierdził on również, że wspomniany wcześniej przepis art. 5 ust. 2 u.d.i.p. ma również zastosowanie do osób pełniących funkcje publiczne, a nadto wnioskowane dane nie były informacją publiczną w myśl u.d.i.p.

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) stwierdził, że skarga starosty jest bezpodstawna. Skład sędziowski poparł argumentację sądu I instancji co do faktu, że wnioskowana informacja stanowi informację publiczną w myśl u.d.i.p. Zgodnie z definicją zawartą w tym akcie prawnym informacją publiczną jest każda informacja w sprawach publicznych, a więc także ta o wydatkowaniu środków publicznych. Oświadczenie majątkowe nie jest natomiast informacją o wynagrodzeniu osób wykonujących funkcje publiczne i spełnia ono zgoła odmienne funkcje. Opierając się na rozważaniach podejmowanych w wyroku NSA z dnia 5 grudnia 2019 r., sygn. akt I OSK 1783/18, sąd stwierdził, że w art. 33 ustawy o finansach publicznych ustawodawca określa zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi. Wynika z tego, że informacje o wynagrodzeniu osób pełniących funkcje publiczne, jako gospodarowanie środkami publicznymi, również podlegają tej zasadzie. Ze względu natomiast na okoliczność, że ustawa ta nie przewiduje dla uzyskania takich danych szczególnego trybu, zastosowanie będzie miała procedura ujawnienia tych danych na podstawie u.d.i.p.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Karol Wundziński

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj