Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.05.2022

Podstawy wydawania przepisów porządkowych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Trybunał Konstytucyjny w wyroku „zakresowym” uznał, że podstawa prawna do wydawania przepisów porządkowych przez organy gminy jest zgodna z przepisami Konstytucji o udziale samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej i jego zadaniach własnych.           

Rada Miejska Leszna złożyła wniosek o zbadanie zgodności przepisów art. 40 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym[1] z art. 16 ust. 2  art. 166 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim „uniemożliwiają wydanie przepisów porządkowych zagrożonych karą grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach, ze względu na okoliczność, iż kwestia ta jest uregulowana w odrębnej ustawie w przepisach niemających jednak charakteru prawnokarnego, pomimo że wydanie przepisów porządkowych jest niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, a wydanie przepisów o charakterze prawnokarnym jest uzasadnione”.

Jak wynika z krótkiego sprawozdania udostępnionego po wydaniu wyroku[2] Trybunał uznał, że argumentacja Rady odnosiła się wyłącznie do art. 40 ust. 3 u.s.g. i pozostałym zakresie postępowanie zostało umorzone. W części rozpatrywanej merytorycznie TK orzekł, że w zakresie objętym wnioskiem przywołany przepis pozostaje zgodny z art. 16 ust. 1 i 166 ust. 1 Konstytucji RP.

Podkreślono, że organy samorządu terytorialnego przy stanowieniu aktów prawa miejscowego cieszą się większym zakresem swobody niż organy upoważnione do stanowienia rozporządzeń. Zasadniczo upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego przekazują zakres spraw do uregulowania, ale mogą mieć też charakter ogólny. Nie oznacza to jednak, aby ustawodawca nie mógł określać w przepisach przesłanek wydawania aktów prawa miejscowego. Jest to bowiem realizacja kompetencji ustawodawcy określonych w art. 94 Konstytucji RP.

Trudno zanegować którąkolwiek z tez, która znalazła się w komunikacie. Niewykluczone, że w uzasadnieniu wyroku zostaną zawarte głębsze refleksje nad charakterem prawnym ogólnych upoważnień do stanowienia przepisów porządkowych.

 


[1] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), dalej jako: u.s.g.

[2] https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/11867-uniemozliwienie-wydania-przepisow-porzadkowych-przez-organy-jst-w-drodze-uchwaly-na-podstawie-art-40-ust-3-i-4-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-ze-wzgledu-na-uregulowanie-danej-kwestii-w-odrebnych-ustawach-lub-innych-przepisach-powszechnie-obowiazujacyc [dostęp: 28.04.2022 r.].

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST