Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.03.2022

Zwolnienie kompostownikowe w zabudowie wielolokalowej?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie planuje obecnie wprowadzenia przepisów umożliwiających mieszkańcom budynków wielorodzinnych uzyskanie ulgi związanej z kompostowaniem odpadów w kompostownikach przydomowych.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie planuje obecnie wprowadzenia przepisów umożliwiających mieszkańcom budynków wielorodzinnych uzyskanie ulgi związanej z kompostowaniem odpadów w kompostownikach przydomowych.

Interpelacja poselska

Jeden z parlamentarzystów wystosował do Ministra Klimatu i Środowiska interpelację (nr 32150) prosząc o uwzględnienie w ramach prac nad kolejną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach możliwości zwalniania z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w której mieszkańcy posiadają przydomowe kompostowniki i kompostują w nich bioodpady.

Parlamentarzysta podkreślał sytuację gmin popegeerowskich, w których pracownicy PGRów wraz z mieszkaniami otrzymywali również przydomowe ogródki, na których obecnie kompostują bioodpady.

Autor interpelacji zwrócił uwagę na możliwość powiązania proponowanego rozwiązania z indywidualizacją rozliczeń w zabudowie wielolokalowej wprowadzonej w wyniku nowelizacji ustawy czystościowej z 2021 roku.

Swoje wystąpienie parlamentarzysta zakończył dwoma pytaniami:

 1. Czy istnieją podstawy prawne zwolnienia przez radę gminy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w której mieszkańcy posiadają przydomowe kompostowniki i kompostują w nich bioodpady?
 2. Czy przygotowywane są zmiany w ustawie o odpadach, które pozwolą na zwolnienie z opłat mieszkańców z budynków wielorodzinnych zagospodarowujących samodzielnie bioodpady?

Odpowiedź Ministerstwa

W odpowiedzi z dnia 24 maca 2022 roku odpowiedzialny za gospodarkę odpadami Jacek Ozdoba – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wskazał, że „wprowadzenie przepisów umożliwiających mieszkańcom budynków wielorodzinnych uzyskanie ulgi związanej z kompostowaniem odpadów w kompostownikach przydomowych, jest kwestią, która została poddana analizie i obecnie nie jest planowane wprowadzenie takiego rozwiązania

Zdanie Ministerstwa „obniżenie kosztów gmin dot. gospodarowania odpadami w przypadku kompostowania bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej, wynika z braku konieczności ich odbioru (koszty transportu), jeżeli nie wszyscy mieszańcy np. bloku kompostowaliby we własnych kompostownikach bioodpady, to i tak gmina musiałaby zapewnić ich odbiór.”

Jednocześnie w odpowiedzi na interpelację wskazano, że „kompostowanie bioodpadów w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi mogłoby skutkować niedopełnieniem obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym budynków mieszkalnych. Uwarunkowania przestrzenne nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, nie zawsze dają możliwość właściwego zlokalizowania kompostowników, zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gdzie określone zostały ich minimalne dopuszczalne odległości m.in. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a także od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego. Ponadto, kompostowanie bioodpadów przez właściciela jednego z lokali może być uciążliwe dla mieszkańców pozostałych. W efekcie ustawowe zachęcanie właścicieli poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym do kompostowania bioodpadów, poprzez ulgę może być źródłem konfliktów pomiędzy poszczególnymi właścicielami lokali w powyższych budynkach.”.

Podsumowanie

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo nie dostrzegło specyfiki małych miejscowości, w których występuje zabudowa wielolokalowa. W szczególności niedostrzeżono specyfiki niewielkich budynków wielolokalowych na terenach wiejskich. Być może – co zdaje się sugerować autor interpelacji – zwolnienie kompostownikowe w zabudowie wielolokalowej powinno być powiązane z indywidualizacją rozliczeń wprowadzaną na podstawie art. 2a ustawy czystościowej.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj