Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.03.2022

Pomoc finansowa udzielana przygranicznym samorządom

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przepisy o finansach publicznych umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego z całej Polski udzielenie pomocy finansowej gminom, powiatom lub województwom położonym w rejonach graniczących z Ukrainą.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Przepisy o finansach publicznych umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego z całej Polski udzielenie pomocy finansowej gminom, powiatom lub województwom położonym w rejonach graniczących z Ukrainą.

W sytuacji zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę samorządy w Polsce mierzą się z wyzwaniami związanymi z przyjęciem znacznej liczby uchodźców. Szczególnie trudna sytuacja występuje w gminach, powiatach i województwach położonych przy południo-wschodniej granicy państwa.

Pojawiają się pytania o dopuszczalność wydatkowania środków publicznych na związane z tym zadania oraz zasady ewentualnej pomocy między poszczególnymi jednostkami. Część samorządów, które wciąż nie zostały bezpośrednio dotknięte tym kryzysem, chce przekazać sprzęt lub środki finansowe na obszary nadgraniczne. Podstawę ku temu dają przepisy art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[1].

Zgodnie z art. 220 ust. 1 i 2 u.f.p. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa. Do udzielenia pomocy niezbędne jest zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie (a w przypadku dotacji – także ją w nim wykazać).

W literaturze wskazuje się, że należy:

- zabezpieczyć w budżecie odpowiednie środki,

- podjąć uchwałę przez organ stanowiący jednostki udzielającej pomocy,

- zawrzeć umowę między pomagającym a wspomaganym[2].

Należy pamiętać, że pomoc finansowa powinna być udzielona na realizację zadań tych jednostek, które przyjmują pomoc. Nie jest to dotacja podmiotowa, mogąca być wykorzystywana przez wspomożonego na swobodnie wybrany cel, lecz dotacja przedmiotowa, która musi wiązać się właśnie z konkretnym zadaniem. Ponadto w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonej w wyroku z dnia 3 marca 2015 r., sygn. II GSK 207/14[3] pomoc finansowa może być udzielana wyłącznie na zadania własne. Obie jednostki samorządu terytorialnego powinny zatem porozumieć się co do tego, jakie zadania własne obejmujące sprawy związane z napływem uchodźców mają być objęte pomocą finansową. Oczywiście pomoc może dotyczyć także wykonywania innych zadań własnych – może za tym przemawiać aktualna sytuacja danego samorządu.

Reagowanie na nadzwyczajne okoliczności wymaga wykazania się solidarnością i kreatywnością. Liczne sygnały z całej Polski wskazują, że wspólnoty samorządowe nie chcą zamykać się na potrzeby innych. Warto zadbać, by następowało to na podstawie obowiązujących przepisów[4].

 


[1] Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. Dalej jako: u.f.p.

[2] K. Sawicka, Art. 220 [w:] Z. Ofiarski, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, WKP 2020, SIP Lex, pkt 3.

[3] www.orzeczenia.nsa.gov.pl

[4] Na marginesie warto przywołać pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 25 lutego 2022 r., znak: KRRIO-0011/0700-1/4-1/22, dotyczące możliwości rozdysponowania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z sytuacją na Ukrainie (z zastrzeżeniem dotyczącym obowiązywania odrębnych przepisów, które regulują wspierania indywidualnych potrzebujących cudzoziemców) – zob. http://bip.krakow.rio.gov.pl/?a=7607 [dostęp: 28.02.2022 r.].

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj