Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.02.2022

Naruszenie interesu prawnego w przypadku nieudzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że osoba pełniąca funkcję starosty nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zarządowi powiatu

Rada powiatu nie udzieliła wotum zaufania zarządowi powiatu. Osoba pełniąca funkcję starosty zaskarżyła przedmiotową uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sąd ten w postanowieniu[1] odrzucił skargę, wskazując na brak w danym przypadku odpowiedniego naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego. WSA stwierdził, że uprawnienie do wniesienia skargi nie może być oparte o wskazanie jedynie potencjalnej możliwości naruszenia interesu prawnego, lecz między skarżoną uchwałą a indywidualną sytuacją skarżącego powinien istnieć aktualny, realny i indywidualny związek. Wymogi te nie będą spełnione, jeżeli interes będzie miał charakter wyłącznie faktyczny, bez oddziaływania na sferę prawną skarżącego.

Osoba pełniąca funkcję starosty wniosła od powyższego postanowienia skargę kasacyjną.

NSA uznał, że zaskarżenie uchwał na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wymaga wykazania naruszenia konkretnego, indywidualnego i aktualnego interesu prawnego.

Co istotne, Sąd wyraźnie odciął się od stanowisk, które dotychczas uznawały istnienie interesu prawnego w przypadku skarżenia uchwał dotyczących wotum zaufania – tak w przypadku osób pełniących funkcję starosty, jak i funkcję wójta. Stwierdził, że autor skargi kasacyjnej nie wykazał, jaki interes prawny lub jakie uprawnienie zostały naruszone. NSA uznał, że uchwała w sprawie nieudzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu ma charakter intencyjny. Konsekwencją tego było wydanie postanowienia o oddaleniu skargi kasacyjnej[2].

Opisywane orzeczenie w pewnym sensie odstąpiło od dominującej dotychczas linii wojewódzkich sądów administracyjnych. W większości uznawały dopuszczalność skarżenia uchwał w sprawie nieudzielenia wotum zaufania przez osoby, które pełniły funkcje w organie wykonawczym. Trzeba jednak podkreślić, że omawiane w artykule postanowienia dotyczyły zarządu powiatu, którego skład jest ustalany przez organ stanowiący (choć ani WSA, ani NSA nie opierały się na tej okoliczności), podczas gdy dotychczasowe spory sądowe najczęściej dotyczyły nieudzielenia wotum wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, wybieranym w wyborach bezpośrednich. Powstaje pytanie czy również w tych ostatnich przypadkach Naczelny Sąd Administracyjny będzie przyjmował, że osoby pełniące funkcję tych organów nie mogą skarżyć uchwał w sprawie nieudzielenia wotum.

Problematyka wotum zaufania była przedmiotem wielu artykułów na naszym portalu, w tym:

Uzasadnienie projektu lub samej uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zaufania

Czy należy uzasadniać uchwałę o (nie)udzieleniu wotum zaufania?

Jaka powinna być treść uchwały o nieudzieleniu wotum?

Czy konieczne jest opracowanie raportu o stanie związku jednostek samorządu terytorialnego?

 


[1] Postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 2 listopada 2021 r., sygn. IV SA/Po 743/21, www.orzeczenia.nsa.gov.pl (CBOSA).

[2] Postanowienie NSA z dnia 14 stycznia 2022 r., sygn. III OSK 7560/21, CBOSA.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi