Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.02.2022

Czy można dwa razy zaskarżyć tę samą „uchwałę śmieciową”?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem NSA, oddalenie skargi w sprawie konkretnej uchwały zamyka drogę do jej ponownego zaskarżenia w tym samym zakresie zarówno stronie w danej sprawie, jak i innym podmiotom posiadającym interes prawny.

Postanowieniem z dnia 5 października 2021 r. (sygn. akt: III FSK 2643/21), Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu I instancji, stwierdzający nieważność uchwały w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odrzucił skargę.

Postanowienie wydane zostało w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Stan faktyczny:

W marcu 2019 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w przedmiocie  ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Przedmiotowa uchwała została zaskarżona do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 usg[1], stanowiącego iż każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 lutego 2020 r. (sygn. akt: III SA/Wa 1899/19) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Rada Miejska wniosła skargę kasacyjną na powyższe rozstrzygnięcie WSA w Warszawie, wskazując w toku postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, iż skarga w przedmiotowej sprawie winna zostać odrzucona, z uwagi na fakt, iż sprawa została już uprzednio prawomocnie osądzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 4 grudnia 2019 r. (sygn. akt: IV SA/Wa 2035/19) oddalił skargę innego podmiotu na sporną uchwałę.

Stanowisko NSA:

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż z art. 101 ust. 2 usg wynika, że nie można zaskarżyć uchwały (nie stosuje się art. 101 ust. 1 usg), jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.

Analizując powyższy przepis, NSA podkreślił, że nie budzi wątpliwości pogląd, iż sprawa tożsama zarówno pod względem podmiotowym (tożsamość stron), jak i przedmiotowym (tożsamość przedmiotu zaskarżenia) nie może być rozstrzygana dwukrotnie. Powstaje jednakże pytanie, czy art. 101 ust. 2 usg znajduje zastosowanie, jeżeli w sprawie zachodzi wyłącznie tożsamość przedmiotowa.

Zdaniem NSA, „Szczególny rodzaj powagi rzeczy osądzonej, wynikający z art. 101 ust. 2 u.s.g., będzie jednak miał miejsce również wtedy, gdy sprawa jest tożsama wyłącznie pod względem przedmiotowym”. Ocena w tej kwestii, jak uznał Sąd, wymaga natomiast zbadania zakresu rozpoznania sprawy w przedmiocie konkretnej uchwały w wyroku oddalającym. W ocenie NSA, dla dopuszczalności powtórnej kontroli sądowej tego samego aktu prawa miejscowego decydujące znaczenie odgrywa bowiem rzeczywisty przedmiot zapadłego rozstrzygnięcia.

NSA wskazał przy tym, że z powagi rzeczy osądzonej korzysta jedynie sentencja wyroku, natomiast jego motywy – tylko w takich granicach, w jakich stanowią konieczne uzupełnienie rozstrzygnięcia, niezbędne do wyjaśnienia jego zakresu. W przypadku, gdy do wyroku oddalającego nie zostało sporządzone uzasadnienie, sąd orzekający w nowej sprawie musi sam ustalić granice powagi rzeczy osądzonej takiego wyroku.

Biorąc pod uwagę poczynione rozważania, NSA stwierdził, iż w rozpatrywanej sprawie zachodzi powaga rzeczy osądzonej – zarzuty skargi w obu sprawach dotyczyły mianowicie prawidłowości wyliczenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W związku z powyższym, NSA zastosował art. 189 ppsa[2], zgodnie z którym jeżeli skarga ulegała odrzuceniu albo istniały podstawy do umorzenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem uchyla wydane w sprawie orzeczenie oraz odrzuca skargę lub umarza postępowanie.


[1] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1372), [dalej: usg]

[2] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 2325), [dalej: ppsa]

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Magdalena Dziadosz

Aplikant radocwski w Kancelarii Prawnej Ziemski&Partners, specjalizuje się w prawie administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj