Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.01.2022

Czy należy uzasadniać uchwałę o (nie)udzieleniu wotum zaufania?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem WSA w Opolu, uchwała w przedmiocie udzielenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wotum zaufania posiada specyficzny charakter i z tego względu nie może posiadać odrębnego uzasadnienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia 25 października 2021 r. (sygn. akt: II SA/Op 492/21) uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Uchwała o nieudzieleniu wotum zaufania

Rada miejska, działając na podstawie art. 28aa ust. 9 usg[1], po przeprowadzeniu procedury rozpatrzenia raportu o stanie gminy, w związku z nieuzyskaniem bezwzględnej większości głosów, nie podjęła uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. Zgodnie z treścią przywołanego przepisu, jest to natomiast równoznaczne z podjęciem uchwały o treści przeciwnej, tj. o nieudzieleniu wotum – bez przeprowadzania odrębnego głosowania.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Organ nadzoru uznał za zasadne stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, wskazując iż narusza ona prawo w sposób istotny, ponieważ nie zawiera uzasadnienia. W ocenie Wojewody, zarówno uchwała o udzieleniu wotum zaufania, jak również uchwała o nieudzieleniu wotum zaufania, zostaje podjęta w następstwie rozpatrzenia raportu o stanie gminy, dlatego też powinna zawierać uzasadnienie, które przedstawiałoby motywy, jakimi kierowała się rada gminy przy jej podjęciu.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zostało zaskarżone przez gminę do sądu administracyjnego.

Stanowisko WSA w Opolu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu nie zgodził się z argumentacją Wojewody i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze będące przedmiotem skargi.

Uzasadniając swoje orzeczenie, Sąd wskazał, iż jakkolwiek generalnie nie kwestionuje potrzeby czy konieczności uzasadniania uchwał, również tych niestanowiących aktów prawa miejscowego, to jednak zauważyć należy, iż uchwała w przedmiocie udzielenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wotum zaufania posiada specyficzny charakter, wynikający z trybu jej procedowania, i z tego względu nie może posiadać odrębnego uzasadnienia.

Jednocześnie, zdaniem WSA, „to treść raportu, a czasem również treść i przebieg debaty nad raportem stanowią uzasadnienie podjęcia uchwały o udzieleniu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) wotum zaufania lub stanowią uzasadnienie negatywnego wyniku głosowania nad nią, który to – z woli ustawodawcy – posiada charakter milczącej uchwały o treści negatywnej”.

W związku z powyższym Sąd podkreślił również, że „niemożliwym jest odrębne uzasadnienie uchwały, która nawet nie była odrębnie procedowana, gdyż jej milczące podjęcie jest konsekwencją niepodjęcia innej uchwały”.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Podsumowanie

Powyższy wyrok WSA w Opolu stanowi wyłom od dotychczasowej dominującej linii orzeczniczej, w której sądy administracyjne na ogół wyrażały pogląd, iż brak uzasadnienia uchwały rady gminy w przedmiocie nieudzielenia organowi wykonawczemu wotum zaufania stanowi rażące naruszenie prawa, gdyż uniemożliwia ustalenie rzeczywistych motywów jej podjęcia. Zdaniem Autorów niniejszego artykułu, słusznie jednak skład orzekający w przedmiotowej sprawie, rzeczonego stanowiska nie podzielił. Rację ma WSA w Opolu wskazując, iż z uwagi na fakt, że uchwała o nieudzieleniu organowi wykonawczemu wotum zaufania jest uchwałą milczącą o treści negatywnej, podejmowaną na skutek niepodjęcia innej uchwały, to brak jest możliwości, aby sporządzić do niej uzasadnienie. Podkreślić należy również, iż ewentualny obowiązek uzasadnienia dotyczyć może wyłącznie projektu uchwały, a nie uchwały podjętej, tymczasem uchwała o nieudzieleniu wotum nie jest poddawana pod odrębne głosowanie rady. Trafnie WSA w Opolu zauważył także, że uzasadnienie stanowić może w takim przypadku całość materiałów sesyjnych. Pozostaje wyrazić nadzieję, iż powyższe stanowisko WSA w Opolu nie pozostanie odosobnione i przedstawiona w przedmiotowym wyroku interpretacja zostanie powszechnie przyjęta w orzecznictwie sądów administracyjnych.

 


[1] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1372), [dalej: usg].

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Magdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST