Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.01.2022

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2022 r. - na co zwrócić uwagę?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Właściwa organizacja przestrzeni i racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów nieruchomości stanowi klucz do rozwoju każdej gminy.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

Obowiązek sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości wynika z art. 25 ust. 2 ugn. Plan sporządza się na okres 3 lat. Jego opracowanie jest obowiązkiem wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Opracowując plan na nowy okres, pamiętajmy, ze we wrześniu 2021 r. znowelizowano przepisy w zakresie jego wymaganej zawartości. Treść nowoprzyjmowanych planów powinna odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom, a praktyka pokazuje, że nie zawsze tak jest.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Obowiązek sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości wynika z art. 25 ust. 2 ugn. Plan sporządza się na okres 3 lat. Jego opracowanie jest obowiązkiem wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Opracowując plan na nowy okres, pamiętajmy, ze we wrześniu 2021 r. znowelizowano przepisy w zakresie jego wymaganej zawartości. Treść nowoprzyjmowanych planów powinna odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom, a praktyka pokazuje, że nie zawsze tak jest.

Dlaczego sporządzenie planu jest tak ważne?

Jak czytamy w Informacji o wynikach kontroli NIK pt. „Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia” „niesporządzenie planu nie tylko pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale stwarza również sytuację, w której gospodarowanie zasobem nieruchomościami gminnymi odbywa się w sposób nieplanowy, zależny od przypadku” [1]. W istocie, trudno mówić o realizacji zasad prawidłowej gospodarki, jeśli gospodarowanie nieruchomościami odbywa się ad hoc. Tam, gdzie nie ma planu, jak zauważa NIK, najczęściej nie ma też po stronie gminy inicjatywy w zakresie wykorzystania nieruchomości – nieruchomości zbywane są i udostępniane, gdy z inicjatywą zawarcia umowy wychodzą zainteresowane podmioty, gmina nie prowadzi natomiast aktywnych działań ukierunkowanych na pozyskanie kontrahentów. Brak planów, to wciąż częsty problem, podobnie jak ich niekompletność.

Elementy planu wykorzystania GZN

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 25 ust. 2a ugn, plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości zawiera w szczególności następujące elementy:

 1. zestawienie nieruchomości zasobu na podstawie danych zawartych w ewidencji nieruchomości prowadzonej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w tym wskazanie:
  1. miejscowości położenia nieruchomości,
  2. powierzchni nieruchomości, z uwzględnieniem powierzchni użytkowej budynków lub samodzielnych lokali wykazanej w katastrze nieruchomości,
  3. sposobu zagospodarowania nieruchomości;
 2. prognozę dotyczącą:
  1. udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,
  2. poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu,
  3. wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
  4. aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;
 3. program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

Sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że mamy tu do czynienia z katalogiem otwartym. Jednocześnie pamiętać należy, że lista informacji wskazanych w art. 25 ust. 2a ugn, to minimum elementów, które plan musi zawierać.

Nie wystarczy przy tym samo dochowanie wymogów formalnych – istotna jest treść postanowień planu. Przykładowo, w ocenie NIK, program wykorzystania nieruchomości gminnych nie powinien sprowadzać się do wymienienia form udostępniania, zbycia i nabycia nieruchomości-  konieczne jest podanie w tej części planu szczegółowych rozwiązań w zakresie gospodarowania nieruchomościami. [2]

Uwaga na zmiany wprowadzone 9 września 2021

Od września 2021 r. nie wystarczy w planie wykorzystania GZN – jak dotąd – wskazać tylko „zestawienia powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste”. Art.. 25 ust. 2a ugn w aktualnie obowiązującym brzmieniu wymaga podania informacji bardziej szczegółowych: zestawienia nieruchomości ze wskazaniem miejscowości ich położenia, powierzchni (z uwzględnieniem powierzchni użytkowej  budynków lub samodzielnych lokali – o ile wykazana została w ewidencji gruntów i budynków) oraz wskazania sposobu zagospodarowania nieruchomości. Lektura planów podejmowanych na lata 2022- 2024 prowadzi do wniosku, że nie we wszystkich planach te elementy zostały uwzględnione- wiele z nich bazuje na nieaktualnym już przepisie.

Kto przyjmuje plan wykorzystania GZN?

Wertując dzienniki urzędowe województw, można niekiedy natknąć się na uchwały rad gmin w sprawie przyjęcia planu wykorzystania GZN. Czy jednak forma uchwały jest tu właściwa? Zgodnie przecież z art. 25 ust. 1 ugn, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Ust. 2 powołanego przepisu precyzuje natomiast, że gospodarowanie zasobem, polega m.in. na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu. Oceniając legalność uchwały w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Krypno w latach 2021-2023, Wojewoda Podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym nr NK-II.4131.87.2021.AKR, wyjaśnił, że dyspozycji normy zawartej w powyższym przepisie jednoznacznie wynika, że  kompetencje do sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości ma organ wykonawczy gminy. Uchwałę rady gminy podjętą w tym przedmiocie organ wykonawczy uznał za pozbawioną podstaw prawnych, z czym należy się zgodzić.

 


[1] Informacja o wynikach kontroli „Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia”, LWA.430.005.2018, nr ewid. 164/2018/P/18/100/LWA.

[2] Informacja o wynikach kontroli „Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia”, LWA.430.005.2018, nr ewid. 164/2018/P/18/100/LWA.

"

Właściwa organizacja przestrzeni i racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów nieruchomości stanowi klucz do rozwoju każdej gminy.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autor artykułu

Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Właściwa organizacja przestrzeni i racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów nieruchomości stanowi klucz do rozwoju każdej gminy.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne