Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12.01.2022

Nieobecność przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy a ważność podjętych uchwał

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały rady gminy podjętej pod nieobecność przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18 listopada 2021 r., NPII.4131.1.1028.2021 Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie odwołania jej przewodniczącego. W krótkim opisie stanu faktycznego organ wskazał, że podczas sesji rady (prowadzonej przez jej przewodniczącego) do porządku obrad wprowadzono dwa dodatkowe punkty, dotyczące odwołania dotychczasowego przewodniczącego rady i powołanie nowego. Następnie, po informacji dotyczącej pewnych problemów technicznych, przewodniczący zarządził przerwę, po której obaj wiceprzewodniczący nie byli już obecni na sali obrad. Następnie sam przewodniczący stwierdził, że źle się poczuł i w sytuacji nieobecności wiceprzewodniczących ogłasza przerwę.

W przekazanym w zawiadomieniu terminie przewidzianym na kontynuowanie sesji na sali obrad pojawiło się 11 z 15 radnych. Nie było wśród nich ani przewodniczącego, ani żadnego z wiceprzewodniczących. Wobec tego radni zdecydowali, że obrady będą kontynuowane pod przewodnictwem radnego najstarszego wiekiem. Przegłosowano przyjęcie porządku obrad oraz przystąpiono do jego realizacji. Radny najstarszy wiekiem zarządził zgłaszanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej, a następnie głosowano nad odwołaniem dotychczasowego przewodniczącego rady gminy i wyborem nowego.

 Wojewoda stwierdził, że radny najstarszy wiekiem nie był uprawniony do prowadzenia wznowionych obrad sesji rady gminy, gdy nie zachodzi żaden ustawowy wyjątek dopuszczający takie działanie. W konsekwencji uznał, że uchwały podjęte w tej sytuacji są obarczone istotnymi wadami uzasadniającymi ich „unieważnienie”.

W odrębnych rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewoda stwierdził nieważność kilku innych uchwał podjętych na tej samej sesji (także tych, które zostały podjęte pod przewodnictwem osoby wskazanej przez zebranych radnych jako nowy przewodniczący).

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST