Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.01.2022

Nowy sposób wyliczania odszkodowań za wywłaszczenie

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Z końcem października do konsultacjach publicznych przekazany został projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.), mający na celu zmianę w zakresie odszkodowań przyznawanych za wywłaszczenia.

Aktualny stan prawny

Zgodnie z art. 134 ust. 1 i 2 u.g.n. podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi co do zasady wartość rynkowa nieruchomości, zaś przy jej określaniu uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Przepisy ust. 3 i 4 ustanawiają tzw. zasadę korzyści, zgodnie z którą w procesie określania odszkodowania wartość nieruchomości określa się według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia jej wartości – jeżeli jednak przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego przeznaczenia.

Regulacje te są kontrowersyjne głównie ze względu na fakt, iż uzyskane w ten sposób odszkodowania mogą znacząco odbiegać od właściwych cen rynkowych. Przykładem takiej sytuacji może być wywłaszczenie działek o przeznaczeniu rolniczym, na których powstać ma droga publiczna. Wedle aktualnych przepisów ekwiwalent pieniężny ustalony zostałby nie na podstawie cen dość tanich działek rolniczych, ale droższych – rolniczych.

Propozycje zmian

Projektowana zmiana usuwa zasadę korzyści, uchylając ust. 3 i 4 w art. 134 u.g.n. oraz wprowadzając w art. 130 dodatkowy ust. 1a wskazujący, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania na potrzeby wywłaszczenia nie uwzględnia się ustaleń aktu określającego przeznaczenie nieruchomości na cel publiczny, w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji administracyjnej. Oznacza to, że zasadą w przypadku szacowania wartości nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia jest pominięcie celu, dla którego wywłaszczenie następuje. Projekt wprowadza jednocześnie nowe zasady ustalania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, w zakresie wykraczającym poza wartość rynkową określaną z pominięciem przeznaczenia nieruchomości zgodnego z celem wywłaszczenia.

Podsumowując, wysokość odszkodowania ma być powiązana z wartością rynkową nieruchomości. Kolejną zmianą ma być fakt dodawania, w każdym przypadku bonusu pieniężnego, stanowiącego zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki, czynności prawnych itp. Bonus wyniesie bazowo 10% wartości nieruchomości. Możliwe będzie również przyznanie go w wysokości 20%, w przypadku, gdy wywłaszczenie dotyczyć będzie nieruchomości mieszkalnych. Pojawi się także możliwość zgłoszenia roszczenia do sądu cywilnego o wyższe odszkodowanie, jeżeli to wypłacone nie pokryje rzeczywistej szkody. 

Warto zaznaczyć, że projekt jest aktualnie na etapie opiniowania i nie została jeszcze rozpoczęta właściwa droga legislacyjna, zatem przedstawione przepisy są propozycją, która może ulec zmianie do czasu poddania jej pod obrady w parlamencie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dr adw. Lucyna Staniszewska

Doktor adwokat, specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym, prawie medycznym i farmaceutycznym, prawie i postępowaniu cywilnym, zwłaszcza w sprawach na styku z prawem administracyjnym

Karol Wundziński

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj