Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.01.2022

Nowy sposób wyliczania odszkodowań za wywłaszczenie

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Z końcem października do konsultacjach publicznych przekazany został projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.), mający na celu zmianę w zakresie odszkodowań przyznawanych za wywłaszczenia.

Aktualny stan prawny

Zgodnie z art. 134 ust. 1 i 2 u.g.n. podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi co do zasady wartość rynkowa nieruchomości, zaś przy jej określaniu uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Przepisy ust. 3 i 4 ustanawiają tzw. zasadę korzyści, zgodnie z którą w procesie określania odszkodowania wartość nieruchomości określa się według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia jej wartości – jeżeli jednak przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego przeznaczenia.

Regulacje te są kontrowersyjne głównie ze względu na fakt, iż uzyskane w ten sposób odszkodowania mogą znacząco odbiegać od właściwych cen rynkowych. Przykładem takiej sytuacji może być wywłaszczenie działek o przeznaczeniu rolniczym, na których powstać ma droga publiczna. Wedle aktualnych przepisów ekwiwalent pieniężny ustalony zostałby nie na podstawie cen dość tanich działek rolniczych, ale droższych – rolniczych.

Propozycje zmian

Projektowana zmiana usuwa zasadę korzyści, uchylając ust. 3 i 4 w art. 134 u.g.n. oraz wprowadzając w art. 130 dodatkowy ust. 1a wskazujący, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania na potrzeby wywłaszczenia nie uwzględnia się ustaleń aktu określającego przeznaczenie nieruchomości na cel publiczny, w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji administracyjnej. Oznacza to, że zasadą w przypadku szacowania wartości nieruchomości na potrzeby wywłaszczenia jest pominięcie celu, dla którego wywłaszczenie następuje. Projekt wprowadza jednocześnie nowe zasady ustalania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, w zakresie wykraczającym poza wartość rynkową określaną z pominięciem przeznaczenia nieruchomości zgodnego z celem wywłaszczenia.

Podsumowując, wysokość odszkodowania ma być powiązana z wartością rynkową nieruchomości. Kolejną zmianą ma być fakt dodawania, w każdym przypadku bonusu pieniężnego, stanowiącego zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki, czynności prawnych itp. Bonus wyniesie bazowo 10% wartości nieruchomości. Możliwe będzie również przyznanie go w wysokości 20%, w przypadku, gdy wywłaszczenie dotyczyć będzie nieruchomości mieszkalnych. Pojawi się także możliwość zgłoszenia roszczenia do sądu cywilnego o wyższe odszkodowanie, jeżeli to wypłacone nie pokryje rzeczywistej szkody. 

Warto zaznaczyć, że projekt jest aktualnie na etapie opiniowania i nie została jeszcze rozpoczęta właściwa droga legislacyjna, zatem przedstawione przepisy są propozycją, która może ulec zmianie do czasu poddania jej pod obrady w parlamencie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dr adw. Lucyna Staniszewska

Doktor adwokat, specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym, prawie medycznym i farmaceutycznym, prawie i postępowaniu cywilnym, zwłaszcza w sprawach na styku z prawem administracyjnym

Karol Wundziński

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj