Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.12.2021

Indywidualizacja rozliczeń odpadowych w zabudowie wielolokalowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Sierpniowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiła wprowadzenie indywidualizacji rozliczeń odpadowych w zabudowie wielolokalowej.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Sierpniowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiła wprowadzenie indywidualizacji rozliczeń odpadowych w zabudowie wielolokalowej.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1] z 2021 roku dotyczy między innymi możliwości wydawania przez radę gminy stanowiących akty prawa miejscowego uchwał, wprowadzających indywidualizację rozliczeń odpadowych w zabudowie wielolokalowej. Postanowienia ustawy mogą budzić wątpliwości dotyczące zakresu ich zastosowania. Z art. 2a znowelizowanej u.c.p.g. wynika, że dotyczyć mogą one wszystkich bądź określonych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, pod warunkiem, że właściciele nieruchomości, w uzgodnieniu z gminą, zapewnią warunki techniczne umożliwiające identyfikację odpadów wytwarzanych w poszczególnych lokalach. Na mocy postanowień uchwały obowiązek ponoszenia opłat przechodzi wówczas na osoby wskazane w art. 1 pkt 1 lit. b, a więc właścicieli poszczególnych lokali, dla których ustanowiono odrębną ich własność, osób którym służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym, osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących takie lokale lub osób zamieszkujących lub użytkujących lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej. Podmiotowy zakres uchwały obejmuje bez wyjątku wszystkich tak rozumianych właścicieli lokali, zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. W art. 2a u.c.p.g. mowa jest przecież o właścicielach lokali bez specyfikowania, czy chodzi o określony ich rodzaj.

Warunkiem objęcia określonych nieruchomości uchwałą jest dokonanie wspomnianego uzgodnienia warunków technicznych z ich właścicielami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. a więc ze wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią mieszkaniową.

Zgodnie z art. 2a ust. 3 uchwałą rady gminy można objąć wszystkie bądź określone nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w zależności od tego, czy właściciele nieruchomości w uzgodnieniu z gminą zapewnią techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach na wszystkich nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi albo na części tych nieruchomości.

Tym samym przedmiotową uchwałą obejmować można tylko niektóre z nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, jednakże każdorazowo uchwała dotyczyć musi całej bądź całych nieruchomości.

Uzgodnienia prowadzone są z właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, tj. spółdzielnią albo wspólnotą mieszkaniową, a nie z poszczególnymi mieszkańcami. W przypadku kiedy spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem większej liczby nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi uzgodnienia mogą być prowadzone w stosunku do każdej z nieruchomości oddzielnie.

Sprawa uzgodnień wymaga dalszych uwag szczegółowych co do sposobów dokumentowania poczynionych uzgodnień oraz powoływania się na fakt ich przeprowadzenia w projektach uchwał.

 


[1] Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, Dz. U. 2021 poz. 1648 (dalej: n.u.c.p.g.).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, profesor nadzwyczajny na WPiA UAM, Senior Partner, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz energetycznego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj