Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.12.2021

Zmiany dla dostawców ścieków przemysłowych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

10 września br. weszła w życie kolejna zmiana w ustawie Prawo wodne, która tym razem dotyczyła wydawania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Nowelizacja wprowadza istotną zmianę w procesie pozyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, uregulowane w art. 34  pkt 3 Prawa wodnego, tj. polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Do dotychczasowego brzmienia art. 407 ust. 5 ustawy Prawo wodne („do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń”) dołączony został zapis: „lub obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą z właścicielem tych urządzeń”.

Znowelizowane brzmienie ustawy Prawo wodne zakłada więc możliwość wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego nie tylko na rzecz podmiotu, który uzyskał zgodę przedsiębiorstwa wod-kan, do którego urządzeń następować będzie zrzut ścieków (czyli tak jak dotychczas), ale również na rzecz podmiotu dysponującego zawartą umową na odprowadzanie ścieków (a więc już bez konieczności legitymowania się uzyskaną od przedsiębiorstwa zgodą).

W praktyce konieczność uzyskania (i załączenia do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego) zgody przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dawało szansę na stosunkowo „bieżącą” kontrolę przedsiębiorstwa nad planowanymi zrzutami ścieków przez przedsiębiorstwa przemysłowe (przynajmniej tymi deklarowanymi) czy też zweryfikowanie sposobu wykonywania umowy przez odbiorcę usług (w szczególności co do ilości i jakości dostarczanych ścieków). Zastąpienie obowiązku pozyskania zgody przedsiębiorstwa wod-kan możliwością wylegitymowania się jedynie faktem zawarcia umowy na odbiór ścieków z pewnością ułatwia (i przyspiesza) pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jednak czy w tym przypadku to łatwość i szybkość stanowić powinny priorytetowe wartości? Nieracjonalnie byłoby zakładać, że przedsiębiorca, który będzie się starać o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, będzie zabiegać o udzielenie zgody przez przedsiębiorstwo wod-kan w sytuacji, gdy tę samą wartość dla prowadzonego postępowania administracyjnego stanowić będzie sama umowa na odbiór ścieków. W przypadku przedsiębiorcy przemysłowego, który stara się o pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego (np. w związku z wygaśnięciem dotychczasowego) już po zawarciu umowy na odbiór ścieków, przedłożenie organowi umowy jest bez porównania mniej czasochłonne niż zabieganie o zgodę przedsiębiorstwa wod-kan.

Co istotne, znowelizowane przepisy obejmą swoim zastosowaniem również postępowania toczące się na dzień ich wejścia w życie, ponieważ – zgodnie z art. 2 ustawy nowelizującej – do postępowań o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 i 784), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Aleksandra Misiun

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu finansów menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz w prawie samorządowym.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj