Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.12.2021

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości letniskowych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez właścicieli tzw. nieruchomości letniskowych.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez właścicieli tzw. nieruchomości letniskowych.

Kolejna zmiana przepisów

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach kolejny raz zmieniła zasady ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami opłata uiszczana będzie – podobnie jak przed zmianą przepisów w 2019 roku – za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W obecnym stanie prawnym opłata uiszczana jest od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W konsekwencji jeśli na jednej nieruchomości znajdują się dwa domki letniskowe w obecnym stanie prawnym uiszczania jest jedna opłata – od 1 stycznia opłata będzie dwukrotnie wyższa bowiem odnosić się będzie do każdego z dwóch domków.

Kiedy podjąć nowe uchwały?

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Czy to oznacza, że nowe uchwały dotyczące stawek opłat ryczałtowych oraz niezbędne zmiany dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być podejmowane dopiero po nowym roku? Zdecydowanie nie. Rada gminy (rada miasta) już dziś może podjąć uchwały określające opłaty od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i odpowiednio zmodyfikować deklaracje pod warunkiem, że nowe przepisy gminne wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej akty wykonawcze (zarówno rozporządzenia, jak i akty prawa miejscowego) można wydać po dniu ogłoszenia ustawy, w której jest zamieszczony przepis upoważniający do ich wydania, a przed dniem wejścia w życie tej ustawy. W takim przypadku, termin wejścia w życie aktu wykonawczego wyznacza się na dzień nie wcześniejszy niż dzień wejścia w życie ustawy upoważniającej do wydania tego aktu.

Konsekwentne rozstrzygnięcia RIO

Na powyższe kwestie w swoich rozstrzygnięciach zwracają uwagę regionalne izby obrachunkowe, stwierdzając nieważność podejmowanych obecnie uchwał mających wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku, które chociaż zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich podejmowania pozostają w sprzeczności z rozwiązaniami ustawowymi obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku. Przykładowo Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w szeregu rozstrzygnięć nadzorczych wskazała, że „mając na uwadze to, że przedmiotowa uchwała Rady Gminy określiła termin obowiązywania przedmiotowej uchwały od dnia 1 stycznia 2022 r., a więc już w czasie obowiązywania znowelizowanego przepisu art. 6j ust. 3b ustawy zatem winna zawierać regulacje wynikające ze znowelizowanego art. 6j ust. 3b ustawy. Kolegium Izby wskazuje, że w nowej regulacji opłatę ryczałtową ustala się od każdego domku letniskowego na nieruchomości ,a nie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy”. Kolegium RIO w Poznaniu podkreśliło, że „w związku z tym, że Rada postanowiła w wejściu w życie badanej uchwały z dniem 1 stycznia 2022 r. winna w treści § 1 określić przedmiot opodatkowania zgodnie z przepisami, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r., a zatem ustalić roczną opłatę ryczałtową od każdego domku letniskowego na nieruchomości” (por. uchwała RIO w Poznaniu Nr 27/1619/2021 – podobnie: uchwała Nr 27/1632/2021; uchwała Nr 27/1631/2021; uchwała Nr 27/1607/2021; uchwała Nr 25/1492/2021; uchwała Nr 25/1495/2021; uchwała Nr 25/1490/2021; uchwała Nr 24/1438/2021).

Podobne stanowisko zajęło także Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w uchwale Nr 33.294.2021 z dnia 26 października 2021 roku, wskazując, że rada gminy w kontrolowanej uchwale mającej obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku „była zobowiązana do uwzględnienia stanu prawnego po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie w jakim zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 roku”.

Co z uchwałami, które nie zostaną zmienione?

Uchwały dotyczące nieruchomości letniskowych, które nie zostaną zmienione do końca 2021 roku przestaną obowiązywać z mocy prawa. Zgodnie bowiem z Zasadami techniki prawodawczej  jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego, zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu upoważniającego. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przedmiotowej sprawie.

Kto podejmuje uchwały dotyczące nieruchomości letniskowych?

Oczywiście obowiązek podjęcia nowych uchwał dotyczących nieruchomości letniskowych dotyczy wyłącznie tych rad gmin (rad miast), które uprzednio objęły te nieruchomości zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych. Nieruchomości letniskowe są bowiem podkategorią nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne. Tym samym ma do nich zastosowanie art. 6c ust. 2 ustawy czystościowej, zgodnie z którym rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała ta może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości na których jest prowadzony określony rodzaj działalności. Kwestia ta była szczegółowo omawiana w artykułach: Nieruchomości mieszane i letniskowe w stanowiskach Ministerstwa oraz Czy nieruchomości letniskowe są obowiązkowo objęte odbiorem odpadów przez gminę?

Podsumowanie

Podejmowanie uchwał odpadowych przez radę gminy (radę miasta) wymaga nie tylko znajomości przepisów obowiązujących na dzień ich podejmowania, ale także przepisów już uchwalonych mających obowiązywać w przyszłości. Pominięcie przyszłej regulacji może stanowić podstawę wydania rozstrzygnięcia nadzorczego.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj