Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.11.2021

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych gminy?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Nie każda niepochlebna wypowiedź dotycząca funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego będzie mogła zostać uznana za godząca w ich dobre imię. Kiedy zatem dochodzi do naruszenia dóbr osobistych przynależnych tym podmiotom? Konieczne jest spełnienie kilku przesłanek.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Nie każda niepochlebna wypowiedź dotycząca funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego będzie mogła zostać uznana za godząca w ich dobre imię. Kiedy zatem dochodzi do naruszenia dóbr osobistych przynależnych tym podmiotom? Konieczne jest spełnienie kilku przesłanek.

Regulacja Kodeksu Cywilnego

            Kwestie ochrony dóbr osobistych jednostek samorządu terytorialnego reguluje przede wszystkim art. 24 k.c. Stosownie do §1 przywołanego przepisu: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (...)”.

            Przepis ten, zawiera w sobie podstawowe przesłanki odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Przesłanki wynikające z przepisu

            Zatem jakie przesłanki ustawodawca zawarł w treści art. 24 §1 k.c.? Co do zasady trzy podstawowe tj.:

 1. istnienie określonego dobra osobistego;
 2. jego naruszenie bądź zagrożenie naruszeniem;
 3. bezprawność działania naruszyciela.

Pierwsza z przesłanek co do zasady nie nasuwa większych wątpliwości. Można ją zdefiniować bardzo krótkim stwierdzeniem, stosownie do którego określona wartość prawnie chroniona musi być uznana przez doktrynę i orzecznictwo za dobro osobiste. W przypadku gmin będziemy się zatem koncentrować przede wszystkim wokół dobrego imienia czy też nazwy.

            Druga z nich wskazuje, że w stosunku do dobra osobistego musi zostać podjęta określona zewnętrza ingerencja, a konieczne jest przynajmniej wystąpienie zagrożenia taką ingerencją. Można stwierdzić, że zagrożenie dobra osobistego jest niejako stadium poprzedzającym naruszenie. Przy ocenie czy doszło do zaktualizowania którejkolwiek z wymienionych sytuacji, konieczne jest posłużenie się kryterium obiektywnym. Można w skrócie sprowadzić je do określonych ocen przyjętych powszechnie w społeczeństwie czy też do pewnego stanu szeroko pojętej społecznej wrażliwości. Nie wystarczy więc aby np. określone sformułowanie zostało odebrane jako obraźliwe przez jego adresata (ocena subiektywna), lecz musi ono nieść ze sobą taki sam wydźwięk w odbiorze społecznym.

      Trzecią z przesłanek jest bezprawność, którą można zdefiniować jako sprzeczność zachowania naruszyciela z: „szeroko rozumianym porządkiem prawnym, a więc z normami prawnymi lub regułami postępowania wynikającymi z zasad współżycia społecznego[1]. Przepis konstruuje jednocześnie domniemanie bezprawności, co bez wątpienia jest sytuacją korzystniejszą dla powoda, który nie musi udowadniać jej wystąpienia.

Zastrzeżenie – okoliczności wyłączające bezprawność

            Co jednak istotne w ramach konstrukcji ochrony dóbr osobistych, powszechnie wyróżnia się określone okoliczności wyłączające bezprawność zachowania naruszyciela. Należą do nich:

 1. zgoda uprawnionego;
 2. działanie w ramach obowiązującego porządku prawnego;
 3. wykonywanie prawa podmiotowego;
 4. działanie w obronie uzasadnionego interesu społecznego lub prywatnego[2].

Omówimy je dla Państwa w ramach kolejnych publikacji z cyklu.

 


[1] M. Pazdan, komentarz do art. 24 k.c. [w:] K. Pietrzykowski (red.),  Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, Wyd. 10, Warszawa 2020, Legalis/el, Nb 1.

[2] J. Panowicz-Lipska, komentarz do art. 24 k.c. [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352, Warszawa 2018, Legalis/el., Nb. 9.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Prawo cywilne

Autor artykułu

Martyna Krystman

aplikantka radcowska, starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym i administracyjnym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj