Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.11.2021

Herby i symbole jako dobra osobiste gminy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Oznaczenia symbolizujące i indywidualizujące jednostki samorządu terytorialnego stanowią dobra osobiste tych podmiotów. Należą do nich takie elementy jak herb, flaga czy też pieczęć.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Oznaczenia symbolizujące i indywidualizujące jednostki samorządu terytorialnego stanowią dobra osobiste tych podmiotów. Należą do nich takie elementy jak herb, flaga czy też pieczęć.

Znaki indywidualizujące osoby prawne

Oznaczenia graficzne wyróżniające osoby prawne w obrocie takie jak np. symbole, należą do sfery ich identyfikacji i indywidualizacji. Można przypisać im pełnienie roli analogicznej względem nazwy – umożliwiają one osobie prawnej manifestowanie swojej odrębności od innych podmiotów, stanowiąc tym samym właściwą jej cechę wyróżniającą.

Jak orzekł Sąd Najwyższy: „należy uznać, że kryterium zewnętrznego postrzegania usprawiedliwia także tezę o istnieniu dobra osobistego osoby prawnej w postaci znaku ją symbolizującego[1].

Dobra osobiste gmin

Mając powyższe na uwadze, wypada zastanowić się, czy i jakie symbole gmin mogą zostać uznane za przynależne im dobra osobiste.

Po pierwsze, biorąc pod uwagę naturę gminy jako osoby prawnej, dla której prawidłowego funkcjonowania istotne znaczenie ma krzewienie więzi ze wspólnotą samorządową, przyjąć należy, że znaki ją symbolizujące z całą pewnością mogą zostać zakwalifikowane jako przynależne jej dobra osobiste. Można nawet poczynić dalej idące założenie i stwierdzić, że to właśnie owa szczególna więź oznaczeń graficznych z prawidłowym funkcjonowaniem gminy umożliwia uznanie ich za przynależne jej dobra osobiste.

Po drugie zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o odznakach i mundurach[2]: „jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole”. W konsekwencji przyjąć należy, że jako dobra osobiste gmin (a szerzej jednostek samorządu terytorialnego) zostaną zakwalifikowane przede wszystkim takie elementy jak herb, flaga czy pieczęć[3].  

W orzecznictwie brak dotychczas spraw dotyczących naruszenia oznaczeń indywidualizujących jednostki samorządu terytorialnego. Biorąc jednakże pod uwagę rosnące znaczenie dóbr osobistych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, nie można wykluczyć, że spory o jakich mowa powyżej, nie zawisną na wokandzie sądowej w przyszłości.

Potencjalne naruszenia w tym zakresie mogą dotyczyć przede wszystkim nieuprawnionego korzystania z symboli gminy, czy też samych okoliczności takiego korzystania.

 


[1] Wyrok SN z 07.03.2003r. r., I CKN 100/01, Legalis nr 58171.

[2] Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 38).

[3] Postanowienie WSA w Krakowie z 17.09.2008 r., III SA/Kr 757/08, LEX nr 1066620.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Martyna Krystman

aplikantka radcowska, starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym i administracyjnym

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj