Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

15.11.2021

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej zakwalifikowany jako SPAM a bezczynność podmiotu zobowiązanego do jej udostępnienia

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

W ocenie WSA w Białymstoku okoliczność, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony za pomocą poczty elektronicznej został zakwalifikowany jako SPAM nie zwalnia podmiotu zobowiązanego z odpowiedzialności za bezczynność w zakresie jego rozpatrzenia.

Stan faktyczny

Fundacja F. (dalej także: wnioskodawca, Fundacja, Skarżąca) zwróciła się do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w S. (dalej także: Organ) o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie ilości naborów wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2019 i 2020 (z podziałem na kwartały) oraz wysokości środków finansowych możliwych do wykorzystania w tym celu w każdym ze wskazanych we wniosku okresów.

Wniosek został skierowany do Organu drogą elektroniczną (mailową), przy czym nie został przezeń rozpatrzony aż do dnia wniesienia przez Fundację skargi do sądu administracyjnego na jego bezczynność. Fundacja domagała się zobowiązania organu do rozpatrzenia wniosku oraz stwierdzenia, że dopuścił się on bezczynności.

W odpowiedzi na skargę Organ wniósł o jej oddalenie, wyjaśniając, że wniosek Fundacji został zakwalifikowany przez system elektronicznej skrzynki pocztowej jako SPAM, przez co nie został zauważony. Organ podniósł także, że udzielił wnioskodawcy żądanej informacji po wniesieniu skargi.

Stanowisko WSA

Rozpoznając niniejszą sprawę, WSA w Białymstoku[1] (dalej także: WSA, Sąd) przyjął, że Organ był podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej[2] (dalej także: u.d.i.p.). Co więcej w ocenie Sądu także dane objęte zakresem wniosku spełniają kryteria konieczne do uznania ich za informację publiczną.

Stosownie do przepisów u.d.i.p. Organ był zobowiązany do rozpatrzenia wniosku bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie 14 dni (art. 13 u.d.i.p.). Organ jednakże kryteriów tych nie spełnił z uwagi na fakt, że wniosek skarżącej zakwalifikowany został przez system pocztowy jako SPAM.

W ocenie WSA okoliczność ta nie wpływała na ocenę prawną rozpoznawanej sprawy. Jak wskazał Sąd: „organ w ustawowym terminie nie udzielił wnioskodawczyni żądanej informacji publicznej. Wobec powyższego skarga na bezczynność podlegała uwzględnieniu. Zauważenia przy tym wymaga, że bez wpływu na ocenę tej bezczynności pozostaje kwestia możliwości zapewnienia prawidłowej organizacji pracy przez organ (…) czy też wystąpienie trudności, błędów czy nieprawidłowości w zakresie kształtowania i obsługiwania przez organy administracji publicznej oficjalnych systemów służących do komunikacji z tymi organami, np. poczty elektronicznej czy systemu ePuap w zakresie udzielania informacji publicznej”.

W konsekwencji Sąd przyjął, że okoliczność, iż: „wniosek w postaci elektronicznej został w poczcie elektronicznej organu zakwalifikowany jako SPAM, nie zdejmuje odpowiedzialności z tego organu w zakresie jego odebrania i odczytania. Rzeczą powszechnie znaną jest bowiem fakt, że niektóre emaile są w skrzynkach pocztowych kwalifikowane przez system jako SPAM. Zatem pracownik obsługujący ten system winien przeglądać całość otrzymywanej przez organ poczty elektronicznej, również tej zakwalifikowanej jako SPAM”.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych sprawy Sąd przyjął, że organ dopuścił się bezczynności, jakkolwiek nie miała ona charakteru bezczynności z rażącym naruszeniem prawa. Postępowanie w sprawie zostało umorzone z uwagi na fakt, że organ załatwił wniosek po jego wniesieniu.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

 


[1] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).

[2] Wyrok WSA w Białymstoku z 16.09.2021 r., II SAB/Bk 84/21, LEX nr 3227842.

"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Autor artykułu

Martyna Krystman

aplikantka radcowska, starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym i administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej