Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.11.2021

Skarga do sądu na sposób organizacji transportu zbiorowego przez gminę

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy

W ocenie WSA w Gorzowie Wielkopolskim ocena ogólnego sposobu organizacji publicznego transportu zbiorowego nie mieści się w kognicji sądów administracyjnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim dwoma postanowieniami odrzucił skargi na bezczynność rady miasta w zakresie sposobu organizacji transportu zbiorowego[1]. Jak wynika ze streszczenia dokonanego przez Sąd, w jednej z nich skarżący wskazał, że od kilku lat składa wnioski dotyczące usprawnienia komunikacji miejskiej na terenie gminy, a także zwracał uwagę na uchybienia w tym zakresie oraz sygnalizował zaniedbania infrastruktury komunikacyjnej. Druga skarga dotyczyła natomiast w szczególności zmiany sieci przystanków, zawierała krytykę dostrzeżonych tendencji związaną z obsługą komunikacji, a także wskazywała na konieczność objęcia nią jednego z osiedli.

W obu przypadkach WSA przeprowadził badanie dopuszczalności skarg i uznał, że należało je odrzucić.

W uzasadnieniach obu postanowień wskazano, że skarga na bezczynność organu przysługuje wyłącznie w sprawach, w których wydawane są wskazane w przepisach o postępowaniu przed sądami administracyjnym decyzje, postanowienia albo inne akty (ewentualnie czynności). Wojewódzki Sąd Administracyjny zaznaczył, że lokalny transport zbiorowy stanowi zadanie gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jednakże we wskazanym przez siebie zakresie skarżący nie mógł domagać się wydania żadnej decyzji, postanowienia albo innych aktów (ewentualnie czynności), z którymi mogłaby wiązać się skarga na bezczynność. Tym samym WSA stwierdził, że jego kognicja nie obejmuje przedmiotu skargi i nie ma podstaw do jej merytorycznego rozpatrzenia.

Oba postanowienia są nieprawomocne.

Warto wskazać, że do sądów administracyjnych co jakiś czas wpływają skargi mieszkańców niezadowolonych ze sposobu świadczenia usług publicznych przez samorząd terytorialny. Jednak w polskim porządku prawnym sądy nie są właściwe, by wskazywać gminom pozaprawne standardy zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Mieszkaniec nie może zaś skarżyć do sądu administracyjnego braku oczekiwanych działań wójta czy rady jedynie ze względu na swój interes faktyczny, celem doprowadzenia do osiągnięcia pożądanego przez siebie standardu usług. W takich sytuacjach możliwe jest skorzystanie z instytucji skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (zupełnie innej od skargi do sądu) lub wnieść petycję.

Co prawda w kontekście propozycji nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym pojawiały się pomysły zagwarantowania pewnego minimalnego poziomu świadczenia usług, ale nie znając treści konkretnych przepisów trudno zakładać, by mogły one gwarantować członkom wspólnoty samorządowej prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 


[1] Postanowienia z dnia 29 października 2021 r., sygn. II SAB/Go 194/21 oraz II SAB/Go 199/21, www.orzeczenia.nas.gov.pl

"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy
güvenilir casino siteleri