Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12.10.2021

Spółka komunalna - sposób jej powstania (aspekt cywilnoprawny)

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności gminy, celem realizacji zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne (komunalne spółki kapitałowe).

Powstanie oraz funkcjonowanie komunalnych spółek kapitałowych regulowane jest zarówno przepisami prawa cywilnego, jak też przepisami prawa administracyjnego. Tworząc komunalną spółkę kapitałową oraz zarządzając jej działalnością uwzględniać zatem należy ogólne zasady funkcjonowania spółek kapitałowych, jak również odstępstwa wynikające z przepisów administracyjnych.

Od strony cywilnoprawnej, utworzenie komunalnej spółki kapitałowej związane jest z koniecznością przyjęciem umowy spółki. W umowie tej powinno dojść do określenia m.in. takich kwestii jak firma oraz siedziba spółki, przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego oraz liczba i wartość nominalna udziałów (akcji) objętych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Pamiętać należy, że minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000 zł. W przypadku spółki akcyjnej kapitał ten nie może być natomiast niższy niż 100.000 zł.

Utworzenie komunalnej spółki kapitałowej związane jest z wyzbyciem się przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiedzialności za zobowiązania jakie ona zaciągnęła. Komunalna spółka kapitałowa jako osoba prawna sama bowiem odpowiada za swoje zobowiązania. Innymi słowy, tworząc komunalną spółkę kapitałową jednostka samorządu terytorialnego ryzykuje jedynie utratę środków wniesionych do spółki, w szczególności środków wniesionych celem pokrycie objętych w niej udziałów lub akcji.  

Komunalna spółka kapitałowa, podobnie jak wszystkie inne spółki kapitałowe, działa przez swoje organy. W przypadku komunalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością organem obligatoryjnym spółki będzie w każdym przypadku rada nadzorcza. Poza radą nadzorczą, w każdej komunalnej spółce kapitałowej występować będzie również zarząd oraz zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie). Przy czym, w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego. Przez pełnienie funkcji zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) rozumieć należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach leżących w gestii tego organu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy spółki. W praktyce oznacza to, że w jednoosobowych spółkach gminnych wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie podejmował uchwały jednoosobowo bez konieczności formalnego zwoływania obrad. Pamiętać należy, że w przypadku spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, członków zarządu powołuje i odwołuje wyłącznie rada nadzorcza. Nie ma zatem możliwości przyznania kompetencji w tym zakresie organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego.

Powołując piastunów organów komunalnych spółek kapitałowych (członków zarządu i członków rady nadzorczej) pamiętać należy, że przepisy prawa wprowadzają ograniczenia zarówno w odniesieniu do osób mogących pełnić taką funkcję, jak również w odniesieniu do warunków współpracy jakie mogą zostać im zaproponowane, w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia.

Dodać również należy, że komunalna spółka kapitałowa powstaje z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis spółki dokonywane jest na wniosek, składany od 1 lipca 2021 roku za pomocą systemu teleinformatycznego.

Utworzenie komunalnej spółki kapitałowej związane jest ponadto z koniecznością spełnienia szeregu wymogów administracyjnoprawnych. Owe wymogi administracyjnoprawne, jak również pozostałe aspekty związane z funkcjonowaniem komunalnych spółek kapitałowych omówione zostaną w cyklu artykułów poświęconej tej tematyce.

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Kamil Jurkowski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie handlowym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj