Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.10.2021

Wójt nie może ograniczać prawa radnych do dostępu do informacji

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Głos w sprawie dostępu radnych do informacji publicznej zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Głos w sprawie dostępu radnych do informacji publicznej zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

14  marca 2021 roku grupa posłów złożyła interpelację nr 21518 w sprawie dostępu do informacji publicznej przez osoby sprawujące mandat radnego w gminie, w której zapytała Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji czy prawo radnego do dostępu do informacji regulowane przez ustawę o samorządzie gminnym może być ograniczane wewnętrznymi zarządzeniami przez włodarzy gmin i miast.

W piśmie do Ministra odnieśli się także do kwestii zobowiązywania radnych przez wójta do składania wyłącznie pisemnych wniosków o udzielenie informacji publicznej  i decyzji urzędu w zakresie oceny czy informacja o którą zwraca się radny jest zgodna z wykonywaniem mandatu radnego.

Minister za pośrednictwem sekretarza stanu odpowiedział posłom przywołując przepis art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.),  który stanowi o uprawnieniu radnego do uzyskiwania informacji i materiałów, dostępu do pomieszczeń, gdy nie narusza to dóbr osobistych innych osób. Dodaje również, że to radny powinien określić i wskazać jakie informacje czy materiały są mu niezbędne do wykonywania mandatu. Warto przy tym zauważyć, że ustawodawca zastrzega że uprawnienie obejmuje jedynie pomieszczenia, w których znajdują się żądane przez radnego informacje.

Minister stwierdził również, że przepisy ustawy nie zawierają delegacji do tworzenia przez radę gminy ani wójta procedury określającej sposób realizacji uprawnień radnego. W drodze aktu prawa miejscowego nie można w żaden sposób rozszerzać albo ograniczać uprawnień i obowiązków adresatów danego aktu prawa miejscowego wynikających wprost z ustawy. Nie ma zatem możliwości kształtowania, we wspomniany we wniosku sposób, zakresu uprawnienia ustawowego radnego lub sposobu jego realizacji.

W odpowiedzi wskazane zostało, że radni mają możliwość składania do organu wykonawczego gminy na podstawie art. 24 ust. 3 i 6 u.s.g. zapytań i interpelacji, na które organ zobowiązany jest odpowiedzieć w terminie 14 dni. Jednak niewykonanie tego obowiązku nie niesie za sobą żadnych zapisanych w ustawie konsekwencji. Oprócz tego uprawnienia radni, podobnie do innych obywateli mają możliwość składania wniosków o dostęp do informacji publicznej na zasadach opisanych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, gdzie bezczynność czy brak odpowiedzi organu jest już sankcjonowany.

W odpowiedzi wspomniano również o istotnej roli, jaką pełnią organy mające na celu kontrolowanie legalności podjętych uchwał i zarządzeń podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, których zadaniem jest „wyłapywanie” niezgodnych z prawem postanowień i ich uchylanie, co leży w interesie publicznym.


Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Karol Wundziński

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj