Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.10.2021

Wójt nie może ograniczać prawa radnych do dostępu do informacji

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Głos w sprawie dostępu radnych do informacji publicznej zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Głos w sprawie dostępu radnych do informacji publicznej zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

14  marca 2021 roku grupa posłów złożyła interpelację nr 21518 w sprawie dostępu do informacji publicznej przez osoby sprawujące mandat radnego w gminie, w której zapytała Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji czy prawo radnego do dostępu do informacji regulowane przez ustawę o samorządzie gminnym może być ograniczane wewnętrznymi zarządzeniami przez włodarzy gmin i miast.

W piśmie do Ministra odnieśli się także do kwestii zobowiązywania radnych przez wójta do składania wyłącznie pisemnych wniosków o udzielenie informacji publicznej  i decyzji urzędu w zakresie oceny czy informacja o którą zwraca się radny jest zgodna z wykonywaniem mandatu radnego.

Minister za pośrednictwem sekretarza stanu odpowiedział posłom przywołując przepis art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.),  który stanowi o uprawnieniu radnego do uzyskiwania informacji i materiałów, dostępu do pomieszczeń, gdy nie narusza to dóbr osobistych innych osób. Dodaje również, że to radny powinien określić i wskazać jakie informacje czy materiały są mu niezbędne do wykonywania mandatu. Warto przy tym zauważyć, że ustawodawca zastrzega że uprawnienie obejmuje jedynie pomieszczenia, w których znajdują się żądane przez radnego informacje.

Minister stwierdził również, że przepisy ustawy nie zawierają delegacji do tworzenia przez radę gminy ani wójta procedury określającej sposób realizacji uprawnień radnego. W drodze aktu prawa miejscowego nie można w żaden sposób rozszerzać albo ograniczać uprawnień i obowiązków adresatów danego aktu prawa miejscowego wynikających wprost z ustawy. Nie ma zatem możliwości kształtowania, we wspomniany we wniosku sposób, zakresu uprawnienia ustawowego radnego lub sposobu jego realizacji.

W odpowiedzi wskazane zostało, że radni mają możliwość składania do organu wykonawczego gminy na podstawie art. 24 ust. 3 i 6 u.s.g. zapytań i interpelacji, na które organ zobowiązany jest odpowiedzieć w terminie 14 dni. Jednak niewykonanie tego obowiązku nie niesie za sobą żadnych zapisanych w ustawie konsekwencji. Oprócz tego uprawnienia radni, podobnie do innych obywateli mają możliwość składania wniosków o dostęp do informacji publicznej na zasadach opisanych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, gdzie bezczynność czy brak odpowiedzi organu jest już sankcjonowany.

W odpowiedzi wspomniano również o istotnej roli, jaką pełnią organy mające na celu kontrolowanie legalności podjętych uchwał i zarządzeń podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, których zadaniem jest „wyłapywanie” niezgodnych z prawem postanowień i ich uchylanie, co leży w interesie publicznym.


Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Karol Wundziński

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj