Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.09.2021

Poselskie interpelacje a prawo odpadowe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Posłowie, zauważając potrzebę reakcji na dosyć skomplikowane prawo odpadowe i problemy, jakie mają lokalne samorządy ze stosowaniem przepisów formułują interpelacje do Ministra Klimatu i Środowiska. Przyjrzymy się dwóm dokładniej.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Posłowie, zauważając potrzebę reakcji na dosyć skomplikowane prawo odpadowe i problemy, jakie mają lokalne samorządy ze stosowaniem przepisów formułują interpelacje do Ministra Klimatu i Środowiska. Przyjrzymy się dwóm dokładniej.

Problem z nieszczelnością systemu

Jeden z posłów w zapytaniu do Ministra Klimatu i Środowiska (interpelacja nr 23381) dostrzegł problem związany z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazując, że „liczba osób składających deklarację jest ok. 20% mniejsza niż liczba osób zameldowanych w gminie”. Problem nieskładania deklaracji, a co za tym idzie uchylania się mieszkańców od płatności za wywóz śmieci jest ogólnopolski i można go rozwiązać, w ocenie posła, poprzez stworzenie ogólnokrajowego systemu gromadzącego dane dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozwalającego na weryfikację wykonywania ustawowego obowiązku i treści deklaracji.

W odpowiedzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazało, że utworzenie takowego systemu nie jest planowane. W odpowiedzi na interpelację wskazano jednak, iż we właśnie procedowanym projekcie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw zaproponowano rozwiązanie umożliwiające gminom wprowadzenie możliwości indywidualnego rozliczania mieszkańców lokali w budynkach wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Rozwiązanie to zdaniem Ministerstwa będzie możliwe w wypadku, gdy gmina (w ustawie uchwalonej przez Sejm: właściciel nieruchomości w uzgodnieniu z gminą) zapewni techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach. Wprowadzenie takiego rozwiązania – w ocenie Ministerstwa – umożliwi złożenie w zabudowie wielolokalowej indywidualnych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, co w efekcie ma przyczynić się do uszczelnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Ministerstwo nie wykluczyło przy tym jednak możliwości stworzenia w przyszłości ogólnokrajowego systemu, zawierającego dane o podmiotach składających deklaracje i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z poszczególnych gmin.

Brak definicji ustawowych

Inna interpelacja (nr 23713) podejmuje z kolei tematykę tzw. opłaty śmieciowej, która z natury jest należnością publicznoprawną, a więc standard tej regulacji jest obwarowany wymogami takimi jak konieczność określenia w ustawie wszystkich istotnych elementów stosunku daninowego. Zaznaczyć przy tym należy, że NSA i TK wielokrotnie wskazywał na konieczność precyzyjnego określania i ścisłego stosowania ram ustawowych wobec opłaty śmieciowej. Poseł składający interpelację zwrócił uwagę na problem niezdefiniowanych pojęć dotyczących wyżej wymienionej opłaty oraz dowolności ich interpretacji przez samorządy, w wyniku czego dochodzi do zbytniej dowolności – zdaniem posła - w ustalaniu stawek opłat przez samorządy. Tym samym poseł wnioskował o dokonanie wykładni odpowiednich pojęć dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Minister Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację zapewnił, że jego celem jest takie projektowanie przepisów, aby były czytelne i łatwe do zastosowania w praktyce. Zauważył, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapewnia gminom możliwość wyboru spośród czterech metod ustalania opłaty (od powierzchni lokalu, od liczby osób, zużytej wody i od gospodarstwa domowego) w celu wykorzystania tej, która najlepiej sprawdzi się na jej terenie. Odnosząc się natomiast do wykładni pojęć użytych w ustawie Minister odwołał się do Zasad techniki prawodawczej, które wskazują, że w ustawach należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu oraz do obowiązku posługiwania się w ustawie określeniami, które zostały już wcześniej użyte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw, w szczególności określanej jako kodeks lub prawo. Jeżeli więc w ustawie użyte jest jakieś sformułowanie, to w pierwszej kolejności należy odnosić się do jego powszechnie przyjętego znaczenia lub do znaczenia, które nadała mu ustawa podstawowa, chyba że w danej ustawie zdefiniowane ono zostało w odmienny sposób.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Karol Wundziński

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj