Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.09.2021

Radny nie może być pełnomocnikiem każdej spółki

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem WSA w Białymstoku fakt bycia pełnomocnikiem spółki korzystającej z mienia komunalnego gminy przesądza o konieczności wygaszenia mandatu radnego. Bez znaczenia jest również okoliczność, iż radny nie zarządza mieniem komunalnym ani nie ma na nie wpływu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, dalej WSA, 15 lipca 2021 r. (II SA/Bk 483/21) oddalił skargę na uchwałę Rady Miejskiej z kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.

Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Rada Miejska uchyla mandat

W kwietniu 2021 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu radnej z powodu naruszenia przez nią ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Uzasadniając uchwałę, Rada wskazała, że w okresie sprawowania mandatu radnej spółka, której radna jest pełnomocnikiem, korzystała z mienia komunalnego gminy, dostarczając towary lub usługi dla Urzędu Miejskiego i Centrum Sportu i Rekreacji, a ponadto spółka zawarła z gminą umowę zlecenie na inkaso opłaty uzdrowiskowej, za pobór której ustalono prowizję w wysokości 10% otrzymanej kwoty.

Radna zaskarża uchwałę

Z treścią uchwały nie zgodziła się radna, która wniosła skargę do WSA. W uzasadnieniu skargi wskazywała, że charakter pełnomocnictwa dowodzi, iż nie zarządza ona działalnością gospodarczą spółki. Ponadto podważała ona argumentację, zgodnie z którą pobieranie prowizji od zebranych opłat uzdrowiskowych ma charakter działalności gospodarczej. Na koniec skarżąca stwierdziła, że catering dostarczany dla gminy miał charakter incydentalny, a zarzuty wobec innych świadczonych usług nie znajdują odzwierciedlenia w dowodach.

W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że spółki nie mają obowiązku zawierać umowy o inkaso. Ponadto organ zważył, że treść art. 24f ustawy o samorządzie gminnym[1], dalej u.s.g., nie pozwala na interpretację pod kątem nadmiernych restrykcji.

Sąd nie uwzględnia skargi

Przede wszystkim skład orzekający ustalił, że treść art. 24f u.s.g. powinna być interpretowana w sposób restrykcyjny, co jest jedyną możliwością dla zrealizowania antykorupcyjnego celu tej regulacji. Treść ww. regulacji ma na celu wyeliminowanie samej możliwości wykorzystania mandatu radnego do czerpania korzyści z działalności gospodarczej. Fakt, iż do tego nie doszło nie ma znaczenia.

Zdaniem WSA funkcjonowanie w spółce w charakterze pełnomocnika jest sytuacją niedopuszczalną na gruncie obecnych regulacji antykorupcyjnych. Takie stanowisko znajduje oparcie w przekonaniu, iż pełnomocnik spółki czerpie korzyści z zarządzanego przez nią majątkiem, nawet jeżeli nie ma z nim bezpośredniej styczności.

Skład orzekający zważył również, że charakter pełnomocnictwa nie jest ważny dla oceny sprawy, gdyż każdy rodzaj pełnomocnictwa, na gruncie którego radny funkcjonuje w spółce, będzie skutkował wygaszeniem mandatu radnego gminy. Nadto wskazano, iż poprzez zarządzanie należy rozumieć możliwość podejmowania wiążących dla spółki decyzji, nie podejmowanie faktycznych czynności w zakresie zarządzania.

Na koniec WSA wskazał, że charakter incydentalny niektórych czynności z zakresu świadczenia usług na rzecz gminy nie ma znaczenia dla sprawy. Przedmiotowa norma nie pozwala na miarkowanie stopnia winy.

Wyrok nie jest prawomocny.

 


[1] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Piotr Sobczak

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj