Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.09.2021

Praktyczne skutki wyroku TK w sprawie o sygn. SK 39/19

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Po prawie pół roku od wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w orzecznictwie sądów administracyjnych odnaleźć można coraz więcej przykładów jego praktycznego odziaływania. Sukcesywnie wydawane orzeczenia zmierzają m.in. do odpowiedzi, w jakim zakresie wyrok powinien być stosowany do podatników niebędących osobami fizycznymi.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Po prawie pół roku od wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w orzecznictwie sądów administracyjnych odnaleźć można coraz więcej przykładów jego praktycznego odziaływania. Sukcesywnie wydawane orzeczenia zmierzają m.in. do odpowiedzi, w jakim zakresie wyrok powinien być stosowany do podatników niebędących osobami fizycznymi.

Tytułem przypomnienia wskazać należy, że wyrok zapadł na gruncie analizy art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Trybunał uznał, że dla opodatkowania przedmiotu opodatkowania jako związanego z działalnością gospodarczą nie wystarczy sam fakt jego posiadania przez przedsiębiorcę. Wskazał przy tym, że dla przyjęcia gospodarczego sposobu opodatkowania, koniecznym jest badanie faktycznego sposobu wykorzystania danego obiektu lub gruntu. Co istotne jednak Trybunał w uzasadnieniu orzeczenia podkreślił również, że związek z działalnością gospodarczą, który uzasadnia wyższe opodatkowanie, może mieć także charakter potencjalny.

Niezależnie od treści uzasadnienia, pytania powstają na tle treści sentencji wyroku. Zarówno podatnicy, jak i organy próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jak szeroki jest zakres jej zastosowania? Wyrok zapadał na gruncie stanu faktycznego dotyczącego osoby fizycznej. Sentencja odwołuje się jednak wyłącznie do definicji związania przedmiotu opodatkowania z działalnością gospodarczą (która abstrahuje od statusu przedsiębiorcy – osoby fizycznej/prawnej). Swoją argumentację Trybunał oparł na specyficznym statusie osoby fizycznej (w podatku od nieruchomości może ona mieć bowiem sferę prywatną oraz gospodarczą). Zdaniem Trybunału nie każdy przedmiot opodatkowania znajdujący się w posiadaniu przedsiębiorcy – osoby fizycznej – będzie miał związek z prowadzonym biznesem (np. działka rekreacyjna).

Praktyczne wątpliwości sprowadzają się do pytania, czy, a jeżeli tak, to w jakich przypadkach tego rodzaju argumentacja może być stosowana do opodatkowania osób prawnych? W jednym z wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie interpretację Trybunalską zastosował do przedmiotów opodatkowania posiadanych przez Agencję Mienia Wojskowego. Sąd uznał, że Skoro w funkcjonowaniu Agencji Mienia Wojskowego można wyodrębnić działalność gospodarczą, o której mowa art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także działalność, która nie spełnia tej definicji, to w świetle wyroku Trybunału sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie uzasadnia twierdzenia, że wszystkie posiadane przez nią nieruchomości są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.       

Komentowany wyrok WSA stanowi zatem przykład tego, że również w przypadku tego rodzaju podmiotów o wysokości opodatkowania decydować może faktyczny związek określonych kategorii nieruchomości i ich składników ze sferą działania, która sprowadza się do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ulega jednak wątpliwości, że Agencja Mienia Wojskowego przynależy do specyficznego grona podmiotów. Jej sfera aktywności – oprócz marginalnego, biznesowego zakresu działalności – w znacznej mierze polega na realizowaniu działań niestanowiących działalności gospodarczej. Pod względem podatkowym – z punktu widzenia treści wyroku Trybunału – specyficzny charakter agencji zrównuje ją z sytuacją przedsiębiorcy będącego sobą fizyczną.

Komentowany wyrok WSA stanowi dość przejrzysty przykład pełnej adaptacji wyroku Trybunału na grunt opodatkowania podatników będących osobami prawnymi. Nie wynika z niego jednak bezpośrednio, czy oraz w jakim zakresie rozważania Trybunału można zastosować do podmiotów czysto komercyjnych, takich jak spółki prawa handlowego. W tym zakresie na odpowiedź przyjdzie pewnie poczekać z większą cierpliwością. W bieżącym orzecznictwie da się już jednak odnotować orzeczenia (Naczelnego Sądu Administracyjnego), w których tego rodzaju osoby prawne zajmujące się wyłącznie działalnością gospodarczą korzystają z prokonstytucyjnej wykładni ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (np. w zakresie udziału w częściach wspólnych nieruchomości w budynkach wielolokalowych). Stan niepewności będzie zapewne ograniczany z każdym kolejnym wyrokiem sądu administracyjnego.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne