Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.09.2021

Czas na nowelizację uchwał odpadowych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Sierpniowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusza zmiany niektórych uchwał rad gmin.

Wprowadzone nowelizacją[1] z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, objęły także podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego przez rady gmin. Zmiany dotyczą  w szczególności uchwał w przedmiocie określenia metody stanowiącej podstawę ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, dla których dokonano wyboru metody od ilości zużytej wody.

W art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej przewidziano, że dotychczasowe uchwały rad gmin obowiązywać będą nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przed upływem tego terminu rady gmin, chcąc zapewnić gminie możliwość pobierania opłat, muszą dokonać ponownego określenia stawki opłat w sposób zgodny z nowelizacją, a także opublikować je odpowiednio wcześnie, wskazując termin ich wejścia w życie najpóźniej na dzień 1 stycznia 2022 r. Należy przy tym pamiętać o zapewnieniu odpowiednio długiego vacatio legis, w celu umożliwienia dokonania ewentualnych innych czynności zapewniających ciągłość funkcjonowania systemu.

W art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej przewidziano także konieczność podjęcia przez rady nowych uchwał w gminach, które na mocy dotychczasowych uchwał ustaliły opłatę za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Także w  tym wypadku należy podjąć je odpowiednio wcześniej, zapewniając ich wejście w życie najdalej przed dniem 1 lipca 2022 r. Dotychczasowe uchwały w tym przedmiocie obowiązywać będą bowiem najdalej do dnia 30 czerwca 2022 r., o ile nie zostaną wcześniej zastąpione nowymi uchwałami. W przypadku podjęcia uchwał, określających wejście w życie na dzień przypadający przed dniem 30 czerwca 2022 r., uchwały dotychczasowe wygasną w tym terminie. Zważywszy na możliwość weryfikowania oraz kwestionowania uchwał przez organy nadzoru, działania legislacyjne należałoby podjąć możliwie szybko, co umożliwi odpowiednie zareagowanie w postaci kolejnych uchwał na wypadek stwierdzenia nieważności uchwał w całości bądź choćby w części.

Odmiennie uregulowano kwestię obowiązywania dotychczasowych uchwał w przedmiocie określającej stawki opłat za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność w zakresie świadczenia usług hotelarskich, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W przypadku, gdy podjęto, na gruncie dotychczasowych przepisów, uchwały ustalające   opłaty za odbiór odpadów z takich nieruchomości według metody od ilości zużytej na tej nieruchomości wody, stawki te będą obowiązywać aż do dnia wejścia nowej uchwały, podjętej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 3 dodanego do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą nowelizującą.

 


[1] Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, Dz.U. 2021 poz. 1648 (dalej: ustawa nowelizująca).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, profesor nadzwyczajny na WPiA UAM, Senior Partner, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz energetycznego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj