Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.08.2021

Zarządzenie wójta może być aktem prawa miejscowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem NSA samo nazwanie zarządzeniem nie przesądza o jego charakterze prawnym. W sytuacji gdy zarządzenie posiada cechy aktu prawa miejscowego, wówczas należy traktować je właśnie w ten sposób.

Naczelny Sąd Administracyjny, dalej NSA, dniu 27 stycznia 2021 r. (sygn., I GSK 1533/20) na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną dotyczącą stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza.

Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Prokurator zaskarża zarządzenie Burmistrza

W lutym 2020 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej wniósł o stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta z lutego 2016 r. w sprawie cen za usługi pogrzebowe świadczone przez spółkę miejską. Zarzucił on, że powinno ono zostać opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym z racji tego, iż jest ono w swej istocie aktem prawa miejscowego podlegającym publikacji. Po wniesieniu skargi organ wniósł o publikację zarządzenia oraz, w odpowiedzi na skargę, o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego.

Ocena sądu

WSA i NSA przychyliły się do stanowiska Prokuratora w całości.

Zdaniem Sądu charakter zarządzenia Burmistrza przesądzał o konieczności jego publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Sąd zważył, że zarządzenie jednostronnie reguluje kwestie dotyczące wysokości i rodzaju opłat za korzystanie z cmentarza, z czego wynika, że adresatami są mieszkańcy Gminy.

NSA przytaczał szereg orzecznictwa odnoszącego się do cech, które towarzyszom aktom prawa miejscowego, mianowicie normatywność, generalność i abstrakcyjność. Charakter normatywny oznacza, że norma wskazuje adresatowi pewne zachowanie. Charakter generalny wskazuje, że akt prawny powinien wskazywać zespół cech adresata, a nie konkretnie oznaczoną jednostkę. Charakter abstrakcyjny wskazuje, że norma odnosi się do pewnych powtarzających się sytuacji, nie zaś do jednej konkretnej. NSA wskazał również, że samo nazwanie danego aktu nie przesądza o tym, iż nie mamy do czynienia z prawem powszechnie obowiązującym.

Sąd wskazał, że w przedmiotowej sytuacji zarządzenie dotyczące stawek za usługi pogrzebowe jest aktem normatywnym, generalnym i abstrakcyjnym. Spełniając ten katalog cech, zarządzenie należy uznać za akt prawa miejscowego, który podlega publikacji.

Fakt nieopublikowania zarządzenia przesądza o jego nieważności w całości, bowiem normy wynikające z pozostałych przepisów niedotyczących publikacji nie mogę bez niej obowiązywać.

Sąd wskazał również, że zarzuty o bezprzedmiotowość są bezpodstawne.

Podsumowanie

Powyższe stanowisko należy uznać za słuszne. O klasyfikacji danego aktu prawnego nie może przesądzać jedynie jego tytuł, ale przede wszystkich charakter treści w nim zawartych. Zgodnie z literą orzeczenia NSA organ każdorazowo powinien poddawać ocenie, czy wydawany akt prawny stanowi akt prawa powszechnie obowiązującego. Akt prawny, którego wydanie naruszyło procedurę nie może zostać pozostawiony w obiegu, ponieważ poprzez nieprawidłową publikację nie może wywołać skutków prawnych, które są w nim zawarte.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Piotr Sobczak

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj