Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.08.2021

Określenie wysokości dotacji - kompetencja rady gminy czy wójta?

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Określenie wysokości pomocy finansowej udzielanej przez gminę innej jednostce samorządu terytorialnego nie może ograniczyć się do wskazania górnej granicy przyznawanej dotacji, a określać powinno jej dokładny wymiar i wysokość.

Stan faktyczny

Rada Gminy W. podjęła uchwałę, w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ż. w postaci dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia związanego z budową chodnika dla pieszych. W treści przedmiotowej uchwały ograniczono się do wskazania, że przekazane środki nie będą przewyższały sumy 50 000 zł, a zatem nie sprecyzowano kwoty dotacji jak też sposobu jej wyliczenia.

Konsekwencją powyższego stało się wydanie przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (dalej także: RIO) uchwały o nieważności w/w aktu, ze wskazaniem na jego sprzeczność z:

 • art. 47 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego[1] (dalej także: u.d.j.s.t.), stosownie do którego: „Wysokość dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji”, a także
 • art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych[2] (dalej także: u.f.p.), stosownie do którego kompetencja do przyznawania pomocy rzeczowej lub finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego przynależy organom stanowiącym tych podmiotów i następuje w drodze odrębnej uchwały.

RIO wskazała przy tym, że: „Poza ustaleniem górnego limitu dotacji Uchwała nie wskazuje (…) ani konkretnej kwoty dotacji, ani sposobu jej wyliczenia”.

Skargę na powyższe rozstrzygnięcie wniosła Gmina W. (dalej także: Skarżąca).

Stanowisko WSA

Po rozważeniu okoliczności faktycznych i prawnych zaistniałej sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach[3] (dalej także: WSA) oddalił skargę Gminy.

Skład orzekający w uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, że art. 47 ust. 2 u.d.j.s.t. stanowi jednoznaczne i kategoryczne zobowiązanie rady gminy do określenia w uchwale wysokości dotacji na zadania realizowane przez inną jednostkę samorządu terytorialnego. Kompetencja ta wynika jednocześnie także z art. 216 ust. 2 pkt 5 u.f.p. Zdaniem WSA poprzez „wysokość dotacji” powinno się przy tym rozumieć wymiar, wielkość i liczbę udzielanego dofinansowania.

Wskazanych kryteriów nie spełniała w ocenie składu orzekającego uchwała będąca przedmiotem analizy w sprawie, gdyż ograniczając się do wskazania wartości granicznej dotacji, miała charakter niekonkretny. Nie określała bowiem wysokości dofinansowania, a jedynie limit w granicach którego powinno być ono udzielone.

WSA wskazał jednocześnie, że argumenty skarżącej stosownie do których, dopełnieniem uchwały miała być umowa w sprawie udzielenia dofinansowania, pozostawały bezpodstawne, gdyż umowa stanowi jedynie następstwo uchwały o udzieleniu pomocy finansowej. W ocenie składu orzekającego także zaplanowanie rzeczonego wydatku w budżecie czy też ostateczne udzielenie dotacji w wysokości górnej kwoty granicznej nie mogą konwalidować braków powziętej uchwały, gdyż o jej prawidłowości przesądza jej samoistna treść.  Jak argumentował sąd: „badaniem przez organ nadzoru w postępowaniu nadzorczym objęta jest konkretna uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a nie inne okoliczności towarzyszące, w tym okoliczności jej podjęcia czy wykonania”.

WSA stwierdził ostatecznie, że podjęta uchwała stała w oczywistej sprzeczności z treścią art. 47 ust. 2 u.d.j.s.t. w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 u.f.p. co spowodowało, że RIO słusznie orzekło o jej nieważności jako istotnie sprzecznej z przepisami obowiązującego prawa.

Skargę kasacyjną od powyższego orzeczenia wniosła Gmina, zarzucając mu naruszenie art. 47 ust. 2 u.d.j.s.t. oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 u.f.p., podnosząc tym samym, że wskazanie w uchwale dotyczącej dotacji celowej kwoty dotacji w postaci wartości granicznej nie narusza prawa. W ocenie skarżącej przedmiotowa uchwała nie musi zawierać konkretnej kwoty udzielanej pomocy finansowej. Co więcej skarżąca poniosła, że Rada Gminy szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej określiła w umowie z Powiatem, a jej wykonanie powierzyła wójtowi.

Stanowisko NSA

Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Gminy Naczelny Sąd Administracyjny[4] (dalej także: NSA) uznał ją za niezasadną, a w konsekwencji oddalił.

Przechodząc do rozpoznania okoliczności sprawy, skład orzekający rozpoczął od wskazania, że art. 47 ust. 2 u.d.j.s.t. stanowi jednoznaczne i kategoryczne zobowiązanie rady gminy do określenia w uchwale wysokości dotacji na zadania realizowane przez inną jednostkę samorządu terytorialnego. Tak samo jak WSA, sąd wskazał, że kompetencja rady gminy wynika również z art. 216 ust. 2 pkt 5 u.f.p.

W ocenie NSA: „Postanowienie umowne zawarte pomiędzy Gminą a Powiatem, na mocy których Wójt Gminy będzie wykonawcą uchwały implikuje tezę o ukrytej cesji kompetencji Gminy organu stanowiącego na organ wykonawczy Wójta, co stoi w oczywistej sprzeczności z wyraźnym brzmieniem art. 47 ust. 2 u.d.j.s.t. oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 u.f.p., które (….) kompetencje do kształtowania dofinansowania przypisują wyłączne organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązując (…) do skonkretyzowania (…) wysokości tego dofinansowania w uchwale”.

W konsekwencji skład orzekający za zasadne uznał stanowisko WSA, zgodnie z którym wymóg ustalenia wysokości dofinansowania oznacza, że – stosownie do intuicji językowych –  konieczne jest wskazanie jego wymiaru oraz wielkości. W ocenie NSA kryterium tego nie spełnia wskazanie górnej granicy dotacji celowej gdyż: „ma ona charakter niekonkretny, nie określa wysokości, lecz pewien limit, w granicach którego mieści zbiór wielu liczb”.

Ostatecznie NSA przyjął, że art. 47 ust. 2 u.d.j.s.t. nakłada na radę gminy obowiązek określenia wysokości – tj. liczbowego i konkretnego wymiaru udzielanego dofinansowania.

 

[1] Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

[3] Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 845/19.

[4] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2020 r., I GSK 90/20.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Martyna Krystman

starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym i administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj