Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.






Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.07.2021

Jaka powinna być treść uchwały o nieudzieleniu wotum?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

WSA w Poznaniu uznał, iż z uwagi na specyfikę procedury podejmowania uchwał w przedmiocie wotum zaufania, w przypadku jego nieudzielenia organowi wykonawczemu dopuszczalna jest modyfikacja treści uchwały względem jej głosowanego projektu.

Wyrokiem z dnia 19 maja 2021 r. (sygn. akt: IV SA/Po 213/21), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę wojewody kwestionującą prawidłowość podjęcia przez radę gminy uchwały w przedmiocie nieudzielenia organowi wykonawczemu wotum zaufania.

Wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

W sierpniu 2020 r. rada gminy, po przeprowadzeniu procedury rozpatrywania raportu o stanie gminy, działając na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 713), [dalej: usg], na skutek nieuzyskania bezwzględnej większości w głosowaniu nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania, podjęła – bez przeprowadzenia odrębnego głosowania – uchwałę o treści negatywnej, tj. w przedmiocie nieudzielenia wotum zaufania organowi wykonawczemu.

Wojewoda zaskarżył przedmiotową uchwałę do sądu administracyjnego, wskazując, iż została przedłożona mu jako organowi nadzoru uchwała o treści, która nie była przedmiotem obrad oraz głosowania podczas sesji rady. Zdaniem wojewody, z przesłanej dokumentacji wynika, iż radni głosowali nad uchwałą o udzieleniu wójtowi wotum zaufania, natomiast do organu nadzoru przesłano uchwałę o nieudzieleniu wotum, zatem już po etapie procedowania dokonano niedozwolonej modyfikacji treści zapisów uchwały, co uzasadnia stwierdzenie nieważności rzeczonej uchwały.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę wojewody, wskazując iż zaskarżona uchwała nie narusza prawa w stopniu skutkującym koniecznością stwierdzenia jej nieważności.

Zdaniem WSA w Poznaniu, w świetle przepisów usg, niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały negatywnej – o nieudzieleniu wotum i tym samym „nie zachodzi w tym przypadku konieczność odrębnego procedowania nad uchwałą o nieudzieleniu wotum zaufania łącznie z jej odrębnym głosowaniem”.

Sąd wskazał, iż w konsekwencji „w przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu wotum zaufania przeredagowanie uchwały poprzez wskazanie, że podjęto uchwałę o odmowie udzielenia wotum zaufania nie może być postrzegane w kategoriach rażącego naruszenia prawa”, które uzasadniałoby stwierdzenie jej nieważności.

Podsumowując WSA podkreślił, iż „fikcja prawna z art. 28aa ust. 9 ustawy powoduje, że w obrocie prawnym, jako akt wywołujący skutki prawne, pozostaje uchwała o udzieleniu wotum zaufania, która nie została podjęta”. Przyjęcie natomiast, zdaniem Sądu, stanowiska wojewody o niemożności przyjęcia uchwały o nieudzieleniu wotum, „skutkowałoby de facto brakiem uzasadnienia”.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Magdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj