Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.07.2021

Katalog dóbr osobistych gminy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Gminie jako osobie prawnej o szczególnej specyfice nie przysługują ściśle takie same dobra osobiste jak pozostałym osobom prawnym. Konieczna staje się tym samym odpowiedź na pytanie, jakie wartości zostały zakwalifikowane do katalogu dóbr osobistych gmin, a szerzej – jednostek samorządu terytorialnego.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Gminie jako osobie prawnej o szczególnej specyfice nie przysługują ściśle takie same dobra osobiste jak pozostałym osobom prawnym. Konieczna staje się tym samym odpowiedź na pytanie, jakie wartości zostały zakwalifikowane do katalogu dóbr osobistych gmin, a szerzej – jednostek samorządu terytorialnego. 

Dobra osobiste osób prawnych

W toku poprzednich publikacji z cyklu wyjaśnialiśmy, że z katalogu dóbr osobistych osób prawnych wyłączyć należy dobra osobiste ściśle związane z człowiekiem tj. np. zdrowie czy życie. Jednocześnie przyjąć trzeba, że także osoby prawne posiadają dobra osobiste, które nie mogą stać się właściwością osób fizycznych.

Powyższe nie oznacza jednak, że katalog dóbr osobistych osób prawnych jest zamknięty. Wręcz przeciwnie – stanowi on zbiór otwarty, do którego doktryna i orzecznictwo, w miarę zmieniających się nastrojów społecznych, dopisuje kolejne nowo rozpoznane wartości.

W ten sposób za dobro osobiste osoby prawnej uznano m.in.:

 1. dobre imię,
 2. tajemnicę korespondencji,
 3. nazwę,
 4. nietykalność pomieszczeń,
 5. symbol,
 6. prywatność.

Po zweryfikowaniu wartości zawartych w powyższym wyliczeniu, już intuicyjnie widoczne jest, że nie każda z nich będzie mogła zostać uznana za dobro osobiste gminy, a szerzej – za dobro osobiste jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływ statusu Gminy na katalog przynależnych jej dóbr osobistych

W ramach poprzedniego artykułu[1] z cyklu wykazane zostało, w czym przejawia się szczególny status gmin jako osób prawnych.

Celem przypomnienia wystarczy ograniczyć się do wskazania, że byt prawny gminy jako osoby prawnej jest bardzo ściśle związany z wykonywaniem władztwa administracyjnego, gdyż pomimo faktu, że nie sprawuje go ona samodzielnie, jest on nieodłącznym elementem jej konstrukcji prawnej kształtującej jej byt prawny.

Specyfika ta oddziałuje na katalog wartości, które mogą zostać zakwalifikowane jako dobra osobiste gminy. Przyjmuje się, że wymogi związane z jawnością życia publicznego – w tym m.in. zasady wynikające z regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej[2], uniemożliwiają zakwalifikowanie jako dóbr osobistych gmin m.in. prywatności czy tajemnicy korespondencji.

W konsekwencji doktryna i orzecznictwo, co do zasady zgodnie, do katalogu dóbr osobistych gminy włącza:

 1. nazwę;
 2. dobre imię;
 3. herb i pozostałe symbole.

Wartości te cechują się jednakże określoną specyfiką. W sposób odmienny ochroną będzie bowiem objęta nazwa gminy oraz nazwa spółki prawa handlowego mającej osobowość prawną. W przypadku gminy co do zasady niemożliwe jest jej swobodne obranie, czy objęcie ochroną jedynie jej części. Problematyka ta zostanie szerzej omówiona w kolejnych publikacjach z cyklu.

W przypadku gmin, ochrona dóbr osobistych zyskuje także zwiększone znaczenie z punktu widzenia ich prawidłowej działalności oraz właściwych relacji z lokalną wspólnotą samorządową. Jest ona innymi słowy silniej uargumentowana aksjologicznie.

W ramach kolejnych publikacji z cyklu przybliżona zostanie specyfika każdego z w/w dóbr osobistych, aby w dalszej perspektywie przejść do scharakteryzowania możliwości skutecznego podejmowania przez gminy stosownych działań ochronnych.

 


[1] https://prawodlasamorzadu.pl/2021-07-07-szczegolny-status-gmin-jako-osob-prawnych-i-jego-wplyw-na-przynalezne-im-dobra-osobiste

[2] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Martyna Krystman

aplikantka radcowska, starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym i administracyjnym

Piotr Kołodziejczak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj