Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.07.2021

NSA o możliwości zaskarżenia uchwały o utworzeniu spółki komunalnej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem NSA, uchwała rady gminy o utworzeniu spółki komunalnej, której przeważającym przedmiotem działalności miałby być odbiór odpadów komunalnych, nie narusza interesu prawnego podmiotu prowadzącego dotychczas podobną działalność na terenie gminy.

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt: II GSK 561/21, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 r., sygn. akt: III SA/Po 960/20, odrzucającego skargę na uchwałę rady gminy o utworzeniu spółki komunalnej, o którym pisaliśmy w artykule „Zaskarżenie uchwały o utworzeniu spółki komunalnej”. Tym samym NSA utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie, podzielając argumentację sądu I instancji.

Okoliczności faktyczne i prawne niniejszej sprawy przedstawiają się następująco.

Rada gminy uchwałą z dnia 31 sierpnia 2020 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 713), [dalej: usg], w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 679), [dalej: ugk], utworzyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wskazując, że przeważającym przedmiotem jej działalności będzie działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne z terenu gmin będących udziałowcami spółki.

Skargę na powyższą uchwałę wniósł do sądu administracyjnego w trybie art. 101 ust. 1 usg podmiot zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi. Uzasadniając interes prawny do złożenia skargi, Skarżąca podała, iż posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, uprawniający ją do odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy oraz od 2013 r. bierze czynny udział w przetargach nieograniczonych organizowanych przez gminę i w związku z wyborem jej ofert jako najkorzystniejszych zajmuje się świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy, tymczasem zaskarżona uchwała mogła w opinii Skarżącej prowadzić do zachwiania konkurencyjności i uniemożliwienia jej prowadzenia działalności na terenie gminy. W konsekwencji, Skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 stycznia 2021 r., sygn. akt: III SA/Po 960/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił wniesioną skargę, wskazując na brak naruszenia na skutek podjęcia spornej uchwały interesu prawnego Skarżącej, z uwagi na fakt, iż jest ona jedynie potencjalnym (patrząc na przyszłość – z perspektywy zaskarżonej uchwały) faktycznym wykonawcą zadań z zakresu gospodarki komunalnej, które mieszczą się w przedmiocie działalności tworzonej spółki, a nadto brak jest normy prawnej, która zapewniałayby Skarżącej ochronę w tym zakresie. Powyższe natomiast, zdaniem WSA, świadczy o istnieniu po stronie Skarżącej wyłącznie interesu faktycznego, który nie uzasadniania wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Od przedmiotowego orzeczenia wniesiona została skarga kasacyjna. Wśród podstaw kasacyjnych wskazano na naruszenie przez Sąd I instancji przepisów dotyczących m.in. (1) przesłanek odrzucenia skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym[1], (2) kompetencji organów jednostek samorządowych w zakresie wyboru sposobu i form gospodarki komunalnej[2], czy też (3) wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców[3].

NSA nie uwzględnił skargi kasacyjnej.

Według NSA, bez znaczenia pozostają przywołane przez Skarżącą kasacyjnie okoliczności, iż świadczy ona usługi odbioru odpadów komunalnych oraz że z uwagi na charakter świadczonych usług zobowiązana jest do regularnego udziału w zamówieniach publicznych, które miałyby świadczyć o tym, iż zaskarżona uchwała narusza interes prawny Skarżącej kasacyjnie poprzez ograniczenie możliwości wykonywania usług. Jak podkreślił Sąd, „skarżąca nie powołała przy tym jakiegokolwiek przepisu prawa, jaki miałby zapewniać jej ochronę prawną w powyższym zakresie”.

Ponadto, w ślad za sądem I instancji, NSA zauważył, iż podjęcie przez radę gminy uchwały o utworzeniu spółki komunalnej w żaden sposób nie rozstrzyga o powierzeniu tworzonej spółce zadań. Jak wskazał NSA, „spółka ta, na równi z innymi zainteresowanymi podmiotami – stosownie do art. 6d ust. 1 u.c.p.g. – będzie mogła odbierać odpady komunalne i gospodarować nimi, dopiero po przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych”. W związku z powyższym, „samo powołanie do życia przez gminę spółki komunalnej nie narusza interesu prawnego skarżącej spółki (…), a co najwyżej interes faktyczny, poprzez zwiększenie konkurencji na lokalnym rynku podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi”. Sąd stwierdził przy tym, iż „zaskarżona uchwała nie ingeruje w prawny sposób wykonywanej przez skarżącą działalności gospodarczej”.

 


[1] art. 58 § 1 pkt 5a ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 137), [dalej: ppsa].

[2] art. 4 ust. 1 pkt 1 ugk.

[3] art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 162) oraz art. 22 i 32 Konstytucji RP.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Magdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi