Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.06.2021

Zgłoś swój piec, czyli kilka słów o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Od 1 lipca br. zacznie funkcjonować Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Wprowadzenie jej wiąże się z określonymi obowiązkami także po stronie właścicieli budynków. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, na czym one polegają.

Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

Ewidencja powstaje w ramach realizowanego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego projektu pt. „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)” i została uregulowana w ustawie o termomodernizacji[1]. CEEB zawiera przede wszystkim dane o budynkach i lokalach w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw. W ewidencji znajdziemy również dane o właścicielach poszczególnych budynków oraz informacje o udzielonych ze środków publicznych finansowaniach na szeroko pojęte przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.

Deklaracja o źródłach ciepła

Warto zwrócić szczególną uwagę na przepisy nakładające obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła. Zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy o termomodernizacji, obowiązek złożenia deklaracji będzie dotyczył każdego właściciela lub zarządcy budynku (lokalu). Deklarację składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pisemnie (we właściwym miejscowo urzędzie gminy) bądź przez internet, z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Termin na jej złożenie, w przypadku nowych budynków, wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. W praktyce będzie on liczony od dnia otrzymania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Nieco inaczej uregulowano składanie deklaracji w przypadku budynków już istniejących (tj. takich, które oddano do użytkowania przed 1 lipca 2021 roku). W takim wypadku, termin ten wynosi 12 miesięcy i jest liczony od 1 lipca 2021 roku. Ma to o tyle istotne znaczenie, że zgodnie z treścią art. 27h ust. 1 ustawy o termomodernizacji, niezłożenie deklaracji o źródłach ciepła w terminie jest zagrożone karą grzywny.

Co w przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą? Przepisy nie regulują takiej sytuacji. Organy liczą zatem na dobrą wolę obywateli. Jak wynika natomiast z informacji przedstawionych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, korekty lub uzupełnienia danych będzie mógł dokonać na przykład kominiarz przeprowadzający przegląd komina.

Podsumowanie

Wprowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ma szansę przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce. Stosowanie złej jakości opału czy przestarzałych pieców w gospodarstwach domowych stanowi główną przyczynę powstawania smogu na terenie kraju. Szczegółowe dane zawarte w ewidencji pozwolą na identyfikowanie i w konsekwencji eliminowanie źródeł zanieczyszczeń. Poza tym, pozytywnie należy ocenić wykorzystanie systemu teleinformatycznego do gromadzenia i przetwarzania danych. W założeniu, ma to pozwolić na zminimalizowanie udziału poszczególnych urzędów w funkcjonowaniu ewidencji.

Deklarację będzie można złożyć pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/

 


[1] Tj. w Rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) [dalej jako: „ustawa o termomodernizacji”], wprowadzonym ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autorzy artykułu

Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.

Kacper Łagodziński

starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym  

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj