Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.06.2021

Samochodowy złom trzeba wyrejestrować

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Niska wartość sprzedawanego pojazdu nie stanowi okoliczności przesądzającej o tym, że pojazd ten powinien być traktowany jako złom, nie zaś w kategorii środka transportowego. O klasyfikacji dla celów podatkowych pojazdu jako środka transportu decyduje bowiem jego odnotowanie w ewidencji pojazdów.

Kwestię obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży środka transportu o znacząco niskiej wartości zbadał Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 17 kwietnia 2020 r., sygn. akt II FSK 3226/19). Sprawa dotyczyła sprzedaży sześciu samochodów ciężarowych, ciągnika samobieżnego, naczepy i przyczep, których jednostkowa wartość nie przekraczała 1 000 zł. Jak podniósł skarżący, umowa sprzedaży zawierała zapis, iż przedmiotem stosunku cywilnoprawnego jest złom, nie zaś pojazd w rozumieniu przepisów ustawy o ruchu drogowym. Obowiązek podatkowy w ogóle nie mógł w stosunku do niego powstać, skoro skarżący nie stał się właścicielem środków transportu.

Zgodnie z regulacją art. 9 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.) w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. A w konsekwencji powyższego, bez znaczenia pozostaje nieprzerejestrowanie pojazdów na nowego właściciela, gdyż ustawodawca wiąże fakt powstania obowiązku podatkowego z przeniesieniem własności, nie zaś dopełnieniem obowiązków administracyjnych z tej transakcji wynikających.

Sąd kasacyjny ocenił również, że brak było podstaw do uznania, że obowiązek podatkowy w stosunku do spornych środków transportu wygasł z uwagi na zaprzestanie ich użytkowania.

W zakresie podstaw do uznania pojazdów za złom, kluczowe znaczenie mają przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodnie z którymi złomowanie pojazdów powinno nastąpić poprzez przekazanie pojazdów do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu. Następnie w celu wyrejestrowania pojazdu, właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu we właściwym organie rejestrującym. Bez dokonania powyższych czynności, pojazd niewyrejestrowany nie może zostać przeznaczony na złom, ani za taki złom uznany przez jego właściciela.

W przedmiotowej sprawie, w momencie zawarcia umowy sprzedaży wyżej wymienionych środków transportowych, pojazdy te były zarejestrowane i niezależnie od swojego stanu technicznego, były one odnotowane w ewidencji pojazdów, która stanowi urzędowy zbiór informacji o pojazdach i ich właścicielach. Brak jest więc podstaw do przyjęcia, że winny one być traktowane jako złom (w sensie prawnym).

Także niska wartość, wynosząca nie więcej niż 1 000 zł, nie jest okolicznością przesądzającą o tym, że pojazd nie powinien być traktowany jako środek transportowy. Jak podkreślił NSA, wartość pojazdu stanowi jedynie wartość ekonomiczną, która nie jest elementem legalnej definicji żadnego z środków transportowych wskazanych w art. 8 ust. 1 u.p.o.l. Powyższa wartość skutkowała jedynie zastosowaniem zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, jednak nie mogła być przesłanką zwolnienia z podatku od środków transportowych.

Jak uznał sąd, zły stan techniczny pojazdu pozostaje bez znaczenia dla wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Sam zapis umowy sprzedaży deklarujący przekonanie stron o braku możliwości uznania przedmiotu zbycia za pojazd (środek transportu) również nie jest istotny dla celów podatkowych. Okoliczność faktycznego niekorzystania z pojazdu, ze względu na jego zezłomowanie jest nieistotna dla podatku od środków transportowych, o ile nie zostanie on wyrejestrowany lub objęty decyzją o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (w ramach określonych prawem procedur).

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Aleksandra Hemmerling

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne