Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.06.2021

Reprezentacja gminy w sporze przed sądem administracyjnym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wójt posiada wyłączną kompetencję do reprezentowania gminy, co przekłada się również na reprezentację w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Stan faktyczny

Rada Miejska podjęła uchwałę, w której upoważniła radcę prawnego do sporządzenia i wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (WSA) skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały tejże Rady w sprawie nadania nazwy ulicy.

Wojewoda stwierdził nieważność wyżej wspomnianej uchwały w zakresie umocowania radcy prawnego jako pełnomocnika miasta w tym postępowaniu. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda wskazał, że rada gminy powołała do odpowiednich czynności radcę bez umocowania ustawowego, a więc naruszyła art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 98 ust. 3 u.s.g.  Wojewoda zaznaczył również, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym zdolność procesową ma Wójt i to on co do zasady jest właściwy do reprezentowania gminy w procesie i udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.

Rada Miasta zaskarżyła rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, a w uzasadnieniu skargi do WSA wskazała, że w jej opinii Burmistrz nie jest ustawowo umocowany do reprezentowania organu (rady gminy) w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Kompetencje rady w tym zakresie burmistrz wywodzi natomiast z art. 98 ust. 3 u.s.g. stanowiącym, że podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął lub wydał zarządzenie. Tym samym Rada uznała, że udzielenie przez nią pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu jest uzasadnione i prawnie dopuszczalne na podstawie art. 98 ust. 3a u.s.g.

Wojewoda w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, jednocześnie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko. Podkreślił przy tym, że na podstawie art. 31 u.s.g. kompetencja do reprezentowania gminy przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) obejmuje kompetencje do dokonywania czynności procesowych „na zewnątrz”.  Jest to jego wyłączna kompetencja w postępowaniu sądowym, a jedynym wyjątkiem może być sytuacja, w której zachodzi konflikt interesów pomiędzy organami uchwałodawczym i wykonawczym gminy.

Wyrok WSA

WSA uznał, że skarga nie jest zasadna, jednocześnie utrzymując w mocy rozstrzygnięcie Wojewody. Dokonując oceny uchwały objętej zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym, sąd stwierdził, że istotne naruszenie przepisów prawa zaistniało w zakresie postanowienia o reprezentacji przez radcę prawnego, w związku z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego. W ocenie sądu Wojewoda słusznie wskazał, że na gruncie u.s.g. nie istnieje przepis, który stanowiłby dla rady gminy podstawę jakiegokolwiek upoważnienia do reprezentowania gminy na zewnątrz, zaznaczając jednocześnie że kompetencje do reprezentowania gminy przed sądem administracyjnym i do udzielania pełnomocnictw ma wójt (burmistrz, prezydent miasta). WSA powołał się w wyroku na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w składzie siedmiu sędziów o sygn. I OPS 3/12, z której wynika, że w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała rady gminy zdolność procesową ma organ wykonawczy, chyba że w sprawie zachodzą okoliczności szczególne, których nieuwzględnienie mogłoby prowadzić do pozbawienia rady gminy prawa do ochrony sądowej. NSA wskazał przy tym, że zdolność sądowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym przysługuje gminie, a nie jej organom, Gminę zaś reprezentuje wójt, dlatego też powołując się na art. 31 u.s.g. to on ma wyłączną kompetencję do reprezentowania jej w procesie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Karol Wundziński

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj