Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.05.2021

Doświadczenia z unieważnieniem postępowania na podstawie art. 256 P.z.p.

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Aktualnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych, ułatwia unieważnienie postępowania. Zgodnie z art. 256 P.z.p., do upływu terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu możliwe jest unieważnienie postępowania, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Brak uzasadnienia dla dalszego prowadzenia postępowania

Przepis art. 256 P.z.p. formułuje przesłankę unieważnienia postępowania o zasadniczo fakultatywnym charakterze, na co wprost wskazuje posłużenie się zwrotem „zamawiający może unieważnić postępowanie”. Niemniej jednak w dwóch sytuacjach zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowania z powołaniem na art. 256 P.z.p., konkretnie w przypadku:

 1. „gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia” (art. 90 ust. 3 P.z.p.),
 2. „gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia” (art. 137 ust. 7 P.z.p.).

O wymogach, jakie muszą zostać spełnione, aby unieważnienie postępowania było możliwe lub konieczne pisaliśmy w artykule pt. Unieważnienie postępowania, którego prowadzenie jest nieuzasadnione.

Pierwsze doświadczenia

Z założenia przewidziana w art. 256 P.z.p. przesłanka ma uzupełniać bardziej skonkretyzowany katalog:

 1. obligatoryjnych podstaw unieważnienia postępowania (art. 255 P.z.p.),
 2. fakultatywnych podstaw unieważnienia postępowania (art. 257 i 258 P.z.p.).

Niemniej jednak nie sposób pominąć, że ze względu na swoją treść przesłanka z art. 256 P.z.p. pozostaje w stosunku krzyżowania się z niektórymi przesłankami szczegółowymi. Ze względu na swój szerszy zasięg przedmiotowy art. 256 P.z.p. należy przede wszystkim traktować jako przesłankę do unieważnienia postępowania w sytuacjach uniemożliwiających unieważnienie postępowania na podstawie którejś z przesłanek szczegółowych. W taki sposób przesłankę tę traktowali zamawiający, którzy skorzystali ze wskazanej powyżej podstawy unieważnienia, albowiem:

 1. sporządzili dokumenty zamówienia, w oparciu o uchylone przepisy P.z.p., tj. Ustawę z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Powyższe może stanowić szczególnie istotny problem w przypadku zamówień o wartości krajowej, w których nastąpiła największa ilość zmian proceduralnych, w tym zastąpienie szeregu trybów jednym trybem – podstawowym. Dostosowanie tak znacznej ilości postanowień dokumentacji do nowego stanu prawnego uzasadnia unieważnienie postępowania i wszczęcie nowego,
 2.  wszczęli postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenie, ale żaden z wytypowanych wykonawców nie podjął pertraktacji. W takiej sytuacji kontynowanie postępowania, tj. zapraszanie wykonawców do składania ofert, a następnie najprawdopodobniej jego unieważnienie ze względu na niezłożenie żadnej oferty (art. 255 pkt 1 P.z.p.) jawi się jako podejście czysto formalistyczne.

Ze względu na wyrażone przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) stanowisko, wątpliwości prawne budzi również unieważnienie postępowania, z odwołaniem do art. 256 P.z.p., ze względu na brak aktywnej skrzynki podawczej zamawiającego, skutkującej niemożliwością złożenia oferty w postępowaniu. UZP wskazuje, że „okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione nie należy utożsamiać z wadą prowadzonego postępowania, o której mowa w treści art. 255 pkt 6) ustawy Pzp. Te dwie podstawy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mają autonomiczny charakter”. Pomijając odmienną ocenę relacji pomiędzy przepisem art. 256 P.z.p. oraz art. 255 pkt 6 P.z.p., w ocenie autora ww. stan faktyczny może nie odpowiadać treści art. 256 P.z.p., albowiem awaria skrzynki podawczej, apriorycznie i automatycznie, nie stanowi sytuacji, w której dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Sformułowane przez zamawiającego uzasadnienie unieważnienia postępowania nie pozwala na ustalenie szczegółów stanu faktycznego, a tym samym pełniejszej oceny prawidłowości działań zamawiającego.

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Autor artykułu

Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne