Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.






Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.05.2021

Sygnalista w Urzędzie - JST i wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 17 grudnia 2021 r. upływa zasadniczo termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii [dalej: Dyrektywa]. Do tego dnia powinny zostać przyjęte wszelkie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania jej postanowień.

Jak informowaliśmy w artykule z 4 kwietnia 2021 roku pt. „Sygnalista w Urzędzie”, implementacja Dyrektywy ma w zamyśle prowadzić do stworzenia warunków sprzyjających do zgłaszania naruszeń prawa UE m.in. w następujących dziedzinach:

 1. zamówienia publiczne;
 2. usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 3. bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
 4. bezpieczeństwo transportu;
 5. ochrona środowiska;
 6. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
 7. bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
 8. zdrowie publiczne;
 9. ochrona konsumentów;
 10. ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.

Istotnym jest, że swoim zakresem Dyrektywa obejmuje zarówno podmioty działające w sektorze prywatnym, jak również w sektorze publicznym. W przypadku podmiotów z sektora publicznego dyrektywa znajduje zastosowanie m.in. do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów stanowiących ich własność lub znajdujących się pod ich kontrolą. Co do zasady, każda gmina, powiat i województwo oraz podmioty przez nie kontrolowane będą zatem zobowiązane do ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa UE.  

Od wskazanego obowiązku ustawodawca może zwolnić gminy liczące mniej niż 10.000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz pozostałe wskazane powyżej podmioty (powiaty, województwa oraz podmioty stanowiące własność lub znajdujące się pod kontrolą jednostek samorządu terytorialnego) pod warunkiem, że zatrudniają one mniej niż 50 pracowników. Tak jak wspomniałem, decyzja w zakresie ewentualnych zwolnień należy jednak do ustawodawcy.

Ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń związane będzie z koniecznością ustanowienia kanałów i procedur dokonywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych. W zakresie procedur dokonywania zgłoszeń jednostki samorządu terytorialnego i podmioty stanowiące ich własność lub znajdujące się pod ich kontrolą będą zobowiązane m.in. do: (i) zaprojektowania kanałów przyjmowania zgłoszeń w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia,  (ii) wyznaczenia bezstronnej osoby lub bezstronnego wydziału właściwych do podejmowania działań w związku z otrzymanym zgłoszeniem oraz (iii) wskazania terminu przekazania informacji zwrotnej zgłaszającemu odnośnie do załatwienia zgłoszenia.

Podmioty zgłaszające będą musiały mieć zapewnioną możliwość dokonania zgłoszenia na piśmie lub ustnie. Zgłoszenia ustnego można będzie dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz, na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym terminie. 

Działania, jakie będą musiały podjąć jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty stanowiące ich własność lub znajdujące się pod ich kontrolą, celem ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń, będą zatem obejmowały konieczność podjęcia szeregu działań o charakterze proceduralnym (stworzenie i przyjęcie odpowiednich dokumentów) i organizacyjnym (wyznaczenie bezstronnej osoby lub bezstronnego wydziału i ich zaznajomienie z nowymi obowiązkami).

Do dnia dzisiejszego ustawodawca nie przyjął niezbędnych przepisów celem implementowania przepisów Dyrektywy. Nie jest zatem do końca wiadomym, jakie obowiązki zostaną nałożone na jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty stanowiące ich własność lub znajdujące się pod ich kontrolą. Zakres obowiązków wynikających z Dyrektywy ma bowiem charakter minimalny. W konsekwencji, ustawodawca, implementując Dyrektywę, może nałożyć na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki dalej idące. Tym niemniej, okres, jaki pozostał do końca daty wyznaczonej do implementacji Dyrektywy, nie jest długi, w szczególności uwzględniając zbliżający się sezon wakacyjny. Zasadnym wydaje się w związku z tym podjęcie już teraz odpowiednich działań przez podmioty z sektora publicznego, w tym w szczególności jednostki samorządu terytorialnego i podmioty przez nie kontrolowane, celem przygotowania się do wykonywania obowiązków wynikających z Dyrektywy we właściwy sposób.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Kamil Jurkowski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie handlowym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj