Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.05.2021

Czy konieczne jest opracowanie raportu o stanie związku jednostek samorządu terytorialnego?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przepisy ustrojowych ustaw samorządowych nie nakładają obowiązku sporządzenia i rozpatrzenia raportu o stanie związku jednostek samorządu terytorialnego.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Przepisy ustrojowych ustaw samorządowych nie nakładają obowiązku sporządzenia i rozpatrzenia raportu o stanie związku jednostek samorządu terytorialnego.

Nowa instytucja w prawie samorządowym

Od początku obecnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego – tj. od końca 2018 roku – organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego na wszystkich trzech poziomach (gmina, powiat, województwo) zobowiązane zostały do corocznego przedkładania raportu o stanie swojej jednostki samorządu terytorialnego, który stanowić ma podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim. Rozpatrzenie raportu stanowi podstawę późniejszego podjęcia przez organ stanowiący uchwały o udzieleniu organowi wykonawczemu wotum zaufania.

Znowelizowane przepisy ustrojowych ustaw samorządowych nie odnoszą się wprost do opracowywania i przedkładania raportu o stanie publicznoprawnych związków jednostek samorządu terytorialnego (związków międzygminnych, związków międzypowiatowych czy związków powiatowo-gminnych).

Wątpliwości w praktyce

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi jednak, że do zgromadzenia związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy. W związku z tym w praktyce pojawiły się wątpliwości, czy przez pryzmat tego odwołania zgromadzenie związku nie zostało wyposażone w kompetencje do rozpatrywania raportu o stanie związku oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.

Podobnie wątpliwości wzbudziły przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym nakazujące poprzedzić głosowanie przez organy stanowiące nad udzieleniem absolutorium organom wykonawczym procedurą rozpatrzenia raportu zwieńczoną głosowaniem nad udzieleniem wotum zaufania.

Stanowisko RIO w Szczecinie

Do tej ostatniej kwestii w swoich wyjaśnieniach odniosła się Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie z dnia 20 lipca 2020 roku (znak: K.0542.PZ.35.JK.2020), wskazując, że „brak jest podstaw do poprzedzenia głosowania w sprawie absolutorium dla zarządu związku celowego rozpatrzeniem raportu, o którym mowa odpowiednio w przepisach art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Przemawia za tym wykładnia literalna, systemowa i funkcjonalna”.

Zdaniem organu nadzoru „zważywszy, że do związku celowego nie znajdują zastosowania wszystkie przepisy właściwej ustawy ustrojowej, lecz wyszczególnione, brak jest podstawy prawnej stosowania do związku celowego przepisów dotyczących raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego”.

W swoich wyjaśnieniach RIO zwróciło uwagę także na różnice pomiędzy zakresem raportu o stanie JST, a zakresem działania związków celowych, np. co do realizacji budżetu obywatelskiego.

Podsumowanie

Powyższe ustalenia uzupełnić należy o konsekwencji nieudzielania wotum zaufania organowi wykonawczemu w procedurze rozpatrywania raportu. Na gruncie ustawy o samorządzie gminnym konsekwencją tą jest możliwość zainicjowania – po dwukrotnym z rzędu nieudzieleniu wotum – procedury referendalnej zmierzającej do odwołania organu wykonawczego. Z oczywistych przyczyn procedura ta nie może znaleźć zastosowania do zarządu związku międzygminnego. Brak jest przy tym podstaw, aby w drodze analogii na grunt ustawy o samorządzie gminnym przenosić rozwiązania dotyczące skutków nieudzielenia wotum zaufania dla kolegialnego organu wykonawczego powiatu.

Analiza całości regulacji dotyczącej raportu o stanie JST potwierdza stanowisko RIO w Szczecinie. Nowododana instytucja wpisująca się w relacje ustrojowe pomiędzy organem stanowiącym a organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego nie znajduje zastosowanie do publicznoprawnych związków tych jednostek. Nie ma przy tym przeszkód, aby organy wykonawcze związków przedstawiały organom stanowiącym rozszerzone sprawozdanie ze swojej działalności. Do takiego sprawozdania nie będą jednakże znajdowały zastosowania przepisy o raporcie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj