Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.04.2021

Model procedowania uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem WSA w Gliwicach, niepodjęcie uchwały o udzieleniu prezydentowi miasta wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o jego nieudzieleniu. Nie należy przeprowadzać w tym zakresie odrębnego głosowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach [dalej: WSA] w dwóch wyrokach z dnia 16 grudnia 2020 r. (sygn. akt: III SA/Gl 694/20 oraz III SA/Gl 634/20), uchylił rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego, stwierdzające nieważność uchwał rad gmin w przedmiocie nieudzielenia prezydentom miast wotum zaufania.

Orzeczenia zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W obu rozpatrywanych sprawach, rady gmin, działając na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.) [dalej: u.s.g.], w wyniku nieuzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady, nie podjęły uchwały w przedmiocie udzielenia prezydentom miast wotum zaufania, co zgodnie z treścią przywołanego przepisu in fine, jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu organowi wykonawczemu wotum zaufania. W związku z powyższym przyjęto (podjęto) bez przeprowadzenia odrębnego głosowania uchwały o treści jw.

Zdaniem organu nadzoru, przyjęcie przez rady gmin przedmiotowego modelu procedowania, stanowi o podjęciu rzeczonych uchwał z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co uzasadniania stwierdzenie ich nieważności.

Jak argumentował wojewoda w wydanych rozstrzygnięciach nadzorczych, „niepodjęcie uchwały nie skutkuje materialnym powstaniem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania, jako odrębnego aktu. Niepodjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia wotum zaufania nie jest podjęciem uchwały w przedmiocie nieudzielenia prezydentowi wotum zaufania – jest tylko „równoznaczne” z podjęciem takiej uchwały”.

Rady gmin nie zgodziły się z przedmiotową oceną organu nadzoru i złożyły skargi na niekorzystne rozstrzygnięcia nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Sąd uznał obie skargi za uzasadnione.

Zdaniem WSA, z art. 28aa ust. 9 u.s.g. wynika, że niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania. Jak wskazał Sąd, „Jest to zatem taka konstrukcja, w której niepodjęcie jednej uchwały jest równoznaczne z podjęciem innej. Procedowanie nad pierwszą z nich wyczerpuje procedurę dla drugiej”.

Dalej Sąd podkreślił również, że „Nie zachodzi w tym przypadku konieczność odrębnego procedowania nad uchwałą o nieudzieleniu Prezydentowi wotum zaufania łącznie z jej odrębnym głosowaniem, co więcej, takie postępowanie byłoby istotnym naruszeniem prawa”.

 Podsumowując WSA stwierdził nadto, że „W pełni procedowana, łącznie z raportem o stanie gminy, ma być uchwała w przedmiocie udzielenia wójtowi wotum zaufania”.

W ocenie Autorów niniejszego artykułu, przedstawione w przedmiotowych wyrokach stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach należy ocenić pozytywnie. Analiza literalnego brzmienia art. 28aa ust. 9 u.s.g. prowadzi do jednoznacznego wniosku, że ustawodawca przyjął tu specyficzny model procedowania, polegający niejako na „milczącym podjęciu uchwały” o nieudzieleniu wotum zaufania. Na kwestię tę trafnie uwagę zwrócił również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w uchylonym orzeczeniu z dnia 10 października 2019 r. (sygn. akt: III SA/Wr 302/19)[1].

 


[1]Wobec przyjętego w art. 28aa u.s.g. modelu procedowania, w tym wprowadzenia rozwiązania polegającego na "milczącym podjęciu uchwały" o nieudzieleniu votum zaufania burmistrzowi, jedynym elementem pozwalającym potwierdzić to niezbędne powiązanie pomiędzy oceną raportu o stanie gminy (…) a decyzją rady w sprawie udzielenia votum zaufania organowi wykonawczemu, jest właśnie debata” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt: III SA/Wr 302/19). Więcej patrz: https://prawodlasamorzadu.pl/2021-02-02-dalszy-spor-wokol-wotum-zaufania-dla-wojta

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Magdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST