Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.03.2021

Drobiazgowa kontrola wykorzystania dotacji przez przedszkola niepubliczne możliwa

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgszczy [dalej: WSA w Bydgoszczy] oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta w szczegółowy sposób regulującą tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych m.in. przedszkolom niepublicznym[1]. Z orzeczenia wynika m.in., że nie ma przeszkód, aby wraz z rocznym rozliczeniem dotacji żądać od jej beneficjenta przedłożenia wyciągów bankowych potwierdzających operacje finansowe dokonane z wykorzystaniem środków z dotacji.

Rozstrzygnięta przez WSA w Bydgoszczy sprawa dotyczyła podjętej przez radę jednego z miast uchwały w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla m.in. przedszkoli niepublicznych. Wnosząc o stwierdzenie nieważności części zapisów powyższej uchwały, skarżący wskazał na naruszenie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, stanowiącego upoważnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do ustalania trybu udzielania i rozliczania wykorzystania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Sformułowane pod adresem uchwały zarzuty dotyczyły:

 • zobowiązania do załączania do rozliczenia wyciągu z rachunków bankowych potwierdzających operacje finansowe dokonane z wykorzystaniem środków z dotacji;
 • obowiązku zamieszczania na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki ujęte w rozliczeniu szczególnego opisu oraz daty, pieczęci i podpisu organu prowadzącego dotowanej jednostki;
 • uregulowania w uchwale prawa do przeprowadzania kontroli i zakresu kontroli;
 • postanowień o prawie kontrolujących do oględzin obiektów i składników majątkowych, których utrzymanie lub nabycie związane jest z przedmiotem kontroli, powołania na świadka osoby wykazanej w dokumentacji dotowanej jednostki jako uczeń, gdy jest to osoba pełnoletnia lub – w przypadku uczniów niepełnoletnich – rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

W ocenie skarżącego ujęcie powyższych kwestii w uchwale wykraczało poza zakres delegacji ustawowej zawartej w art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Argumenty autora skargi nie przekonały jednak Sądu, który uznał, że skarga jest niezasadna.

WSA w Bydgoszczy nie zgodził się z twierdzeniem, że wydając uchwałę przekroczono zakres ustawowego upoważnienia do jej wydania. Sąd zwrócił uwagę na to, że jeżeli ustawodawca upoważnia prawodawcę podustawowego do uregulowania określonej materii, to tym samym pozostawia mu pewien niezbędny margines luzu, aby konstruując przepisy podustawowe, w ramach delegacji ustawowej, prawodawca osiągnął zamierzony cel. Ten cel to np. zapobieganie nadużyciom ze strony beneficjentów dotacji. W ocenie WSA w Bydgoszczy kontrole, wykazując szereg nieprawidłowości w działaniach szkół i przedszkoli niepublicznych, wskazały na konieczność uszczelnienia systemu kontroli.

W świetle orzeczenia WSA w Bydgoszczy, w uchwale możliwe jest zatem:

 • wskazanie zakresu danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu dotacji oraz załączników do rozliczenia (np. w postaci wyciągów bankowych);
 • zobowiązanie do zamieszczenia na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki ujęte w rozliczeniu stosownej adnotacji;
 • zawarcie szczegółowego opisu czynności realizowanych w toku kontroli.

 


[1] Wyrok WSA w Bydgoszczy z 10.11.2020 r. wydany w sprawie o sygn. akt I SA/Bd 451/20.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj