Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.03.2021

Zaskarżenie uchwały o utworzeniu spółki komunalnej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zdaniem WSA w Poznaniu, uchwała rady gminy w przedmiocie utworzenia spółki komunalnej, nie narusza interesu prawnego podmiotu prowadzącego podobną działalność na terenie gminy, w związku z czym nie może ona zostać przez ten podmiot skutecznie zaskarżona do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu [dalej: WSA] postanowieniem z dnia 27 stycznia 2021 r., wydanym na posiedzeniu niejawnym (sygn. akt: III SA/Po 960/20), odrzucił skargę na uchwałę rady gminy o utworzeniu spółki komunalnej, wskazując na brak naruszenia interesu prawnego po stronie Skarżącej, a tym samym brak legitymacji do wystąpienia z przedmiotową skargą.

Orzeczenie zapadło w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

Dnia 31 sierpnia 2020 r., rada gminy – działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.), [dalej: usg] w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 z późn. zm.), [dalej: ugk] – podjęła uchwałę w sprawie utworzenia spółki komunalnej o charakterze międzygminnym, wskazując, że przeważającym przedmiotem działalności spółki będzie działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu trzech gmin będących udziałowcami spółki.

Powyższa uchwała została zaskarżona do wojewódzkiego sądu administracyjnego w trybie art. 101 ust. 1 usg. Zgodnie z przywołanym przepisem, skargę na uchwałę lub zarządzenie organu gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone na skutek podjęcia zaskarżonego aktu.

Wskazując na naruszenie interesu prawnego w niniejszej sprawie, Skarżąca argumentowała, iż jest podmiotem zajmującym się gospodarką odpadami komunalnymi oraz od 2013 r. bierze czynny udział w przetargach organizowanych przez gminę i w związku z wyborem jej ofert jako najkorzystniejszych zajmuje się świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych na jej terenie. Zdaniem Skarżącej, zaskarżona uchwała mogła prowadzić do zachwiania konkurencyjności i uniemożliwić jej prowadzenie działalności na terenie gminy.

W odpowiedzi na skargę, rada gminy wniosła o jej odrzucenie z uwagi na brak naruszenia interesu prawnego Skarżącej, ewentualnie o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu przedmiotowej sprawy postanowił o odrzuceniu skargi. Jak podkreślił Sąd, skuteczne złożenie skargi w trybie art. 101 ust. 1 usg, uzależnione jest od tego, czy skarżący wykaże naruszenie przysługującego mu interesu prawnego lub uprawnienia. WSA wskazał przy tym, że „Źródłem interesu prawnego lub uprawnienia jest norma prawa materialnego. Przez interes prawny, w przeciwieństwie do interesu faktycznego, rozumie się przyznany przepisami prawa materialnego zakres uprawnień podmiotu, kształtujący jego sytuację prawną. (…) Interes prawny musi być przy tym bezpośredni, konkretny i mieć charakter realny”.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszego postępowania, Sąd uznał, że po stronie Skarżącej brak jest normy prawnej, z której można by wyprowadzić interes prawny do zaskarżenia uchwały. Zdaniem WSA w Poznaniu, „Skarżąca spółka jest (…) w istocie jedynie potencjalnym faktycznym wykonawcą zadań z zakresu gospodarki komunalnej, które mieszczą się w przedmiocie działalności spółki tworzonej zaskarżoną uchwałą. Świadczy to wbrew twierdzeniom skarżącej o istnieniu po jej stronie wyłącznie interesu faktycznego”. Według Sądu, „brak w tym względzie jakiegokolwiek aktualnego oraz realnego naruszenia jej interesu”.

Dalej Sąd wskazał również, iż pomimo utworzenia przez gminę spółki komunalnej, spółka ta na równi z innymi zainteresowanymi podmiotami będzie mogła odbierać odpady komunalne i gospodarować nimi jedynie po przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych – sama uchwała w żaden sposób nie rozstrzyga bowiem o powierzeniu tworzonej nią spółce odbioru odpadów komunalnych. Powyższe, zdaniem WSA, jednoznacznie wynika z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.), [dalej: ucpg], a zwłaszcza z art. 6d ust. 1 ucpg.

Podsumowując, Sąd stwierdził, że: „Skarżąca nie jest (…) podmiotem legitymującym się prawnie gwarantowanym uprawnieniem do wyłącznego świadczenia na terenie gminy usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych”, w związku z czym nie posiada interesu prawnego w niniejszej sprawie i tym samym legitymacji do zaskarżenia przedmiotowej uchwały.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Magdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi