Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.02.2021

Przystąpienie do związku a obowiązujące porozumienia komunalne w zakresie publicznego transportu zbiorowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przystąpienie do związku międzygminnego nie skutkuje wygaśnięciem wcześniejszych porozumień, lecz ma znaczenie dla zakresu zadań przeniesionych na związek – wynika z wyroku WSA w Rzeszowie.

WSA w Rzeszowie wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r., sygn. II SA/Rz 222/19 oddalił skargę Wojewody Podkarpackiego na uchwałę rady miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadań publicznego transportu zbiorowego.

W swojej skardze organ nadzoru zakwestionował przedmiotową uchwałę ze względu na fakt, iż momencie jej podjęcia gmina była członkiem związku międzygminnego wykonującego zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. W ocenie organu nadzoru wykluczało to możliwość wykonywania zadań w zakresie przekazanym na związek, do chwili wystąpienia z tej struktury lub do momentu wyrejestrowania związku.

Jak jednak ustalił Sąd w momencie przystępowania do związku obowiązywało już porozumienie międzygminne (kilkukrotnie aneksowane), którego przedmiotem było wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego. W konsekwencji w momencie przystępowania do związku część zadań gminy z tego zakresu była już przedmiotem współdziałania komunalnego.

WSA przyznał zatem rację gminie, która stwierdziła, że ustanowienie związku nie powoduje konieczności wykonywania w jego ramach wszystkich zadań z zakresu transportu zbiorowego. Dalej Sąd wskazał, że było możliwe przekazanie związkowi zadań objętych wcześniej porozumieniem i w konsekwencji związek ten jedynie w ograniczonym stopniu wykonuje zadania na rzecz gminy. Skoro zaś gmina nie przekazała związkowi zadań, do których odnosiła się wskazana uchwała, to nie było też przeciwskazań do jej podjęcia.

Wyrok jest prawomocny.

W tym kontekście warto dostrzec również wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 2019 r., sygn. II SA/Rz 208/19. Wynika z niego m.in., że gmina może wykonywać zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego jednocześnie z wykorzystaniem formuły związku i porozumienia międzygminnego (o ile następuje to w innym zakresie)[1].

 


[1] Nie wdając się w szczegółowe rozważania odnośnie do poruszanego tam problemu właściwości poszczególnych organizatorów.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj