Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.02.2021

Charakter prawny uchwały w sprawie utworzenia gminnej rady seniorów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem NSA, uchwała rady gminy w przedmiocie utworzenia gminnej rady seniorów, podjęta na podstawie art. 5c ust. 2 u.s.g., stanowi akt prawa miejscowego.

Wyrokiem z dnia 6 lutego 2019 r. (sygn. akt: II OSK 3545/18) Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] oddalił skargę kasacyjną wojewody od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie [dalej: WSA] uchylającego rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w części uchwały rady gminy w sprawie utworzenia gminnej rady seniorów oraz nadania jej statutu.

Okoliczności faktyczne i prawne sprawy przedstawiają się następująco.

Rada gminy podjęła w marcu 2018 r. uchwałę w przedmiocie utworzenia gminnej rady seniorów. Rozstrzygnięciem nadzorczym, wojewoda stwierdził nieważność rzeczonej uchwały, w części stanowiącej, iż uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Według organu nadzoru, rada gminy, określając termin wejścia w życie uchwały w sposób określony w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718), nieprawidłowo zastosowała przepisy właściwe dla aktów normatywnych. Zdaniem wojewody, przedmiotowa uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego, konkretyzuje bowiem jedynie zadania gminy i sposoby ich realizacji. Nie mieści się zatem w żadnej z kategorii aktów wymienionych w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95), [dalej: u.s.g.], w związku z czym należy ją uznać wyłącznie za akt kierownictwa wewnętrznego.

Gmina zaskarżyła powyższe rozstrzygnięcie do WSA w Olsztynie, który wyrokiem z dnia 11 września 2018 r. (sygn. akt: II SA/Ol 429/18) uwzględnił przedmiotową skargę, uchylając jednocześnie zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze. Sąd I instancji wskazał, iż „w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowało się stanowisko, zgodnie z którym wystarczy, aby chociaż jedna norma uchwały miała charakter generalno-abstrakcyjny, by cały akt miał przymiot aktu prawa miejscowego”. WSA podkreślił przy tym, iż statut gminnej rady seniorów, stanowiący załącznik do uchwały, zawiera definicję pojęcia seniora i określenie granicy wieku takiej osoby, natomiast „regulacja ta ma (…) bez wątpienia charakter generalno-abstrakcyjny”. Zdaniem Sądu o abstrakcyjności uchwały świadczy ponadto tryb wyboru rady.

Powyższą argumentację w pełni podzielił Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający sprawę na skutek wniesienia przez wojewodę skargi kasacyjnej od wyroku WSA. Powołując się na brzmienie przepisu oraz uzasadnienie projektu nowelizacji, wprowadzającej do u.s.g. przedmiotową regulację („wykształcenie właściwych form przedstawicielstwa seniorów przy organach samorządu terytorialnego, nawiązujących do ustroju władz publicznych”), NSA wskazał również, iż powyższe „nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że wydawane na podstawie art. 5c u.s.g. uchwały stanowią akty prawa miejscowego”, a także że „Słusznie stwierdził WSA, że stanowiąca przedmiot oceny uchwała jest adresowana do społeczności lokalnej, organizacji społecznych oraz dotyczy ich praw i obowiązków. Jest to akt ogólny, kierowany do nieokreślonego kręgu adresatów i wywołujący skutki prawne poza strukturami organizacyjnymi gminy”.

W konsekwencji, NSA opowiedział się za poglądem przyznającym uchwałom powołującym gminne rady seniorów, walor aktów prawa miejscowego, o jakich mowa w art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 u.s.g.

W odniesieniu do przedstawionego powyżej stanowiska NSA wskazać należy, iż można je odnieść odpowiednio także do uchwał powołujących młodzieżowe rady gminy, które ustanawiane są analogicznie na podstawie art. 5b u.s.g.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Magdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi