Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.02.2021

Czy plan miejscowy może zakazać stosowania pieców na paliwo stałe?

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zakaz stosowania pieców na paliwo stałe może znaleźć się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w czterech sprawach dotyczących planów uchwalonych przez Radę Miasta Poznania. Pogląd budzi kontrowersje, biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych.

22 grudnia 2020 roku, Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Miastu Poznań w czterech z jedenastu spraw dotyczących miejscowych planów zagospodarowania na terenie miasta, w których zawarto postanowienia o zakazie stosowania pieców na paliwo stałe. Na dzień dzisiejszy nieznane są dokładne motywy rozstrzygnięcia NSA, dlatego ostateczne wnioski będzie można sformułować dopiero po opublikowaniu uzasadnień do wyroków w poszczególnych sprawach. Niemniej jednak, już wstępna analiza rozstrzygnięcia pozwala stwierdzić, że jest to wyłom w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych w tej kwestii.

Z orzecznictwa sądów administracyjnych…

I tak, dla przykładu można wskazać między innymi prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w którym Sąd stwierdził, że „treść unormowań art. 96 p.o.ś. prowadzi do wniosku, że ustawodawca w sposób kompleksowy uregulował w nich sposób wprowadzania oraz zakres ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Tym samym doszło tą drogą do "wyjęcia" omawianej problematyki z zakresu art. 15 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p.[1]. W rozpatrywanej sprawie, WSA w Poznaniu unieważnił przepis uchwały stanowiący o zakazie stosowania w nowych budynkach kotłów, pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe uznając jego wprowadzenie jako przekroczenie władztwa planistycznego przez radę miasta, a w konsekwencji istotne naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu.

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z 26 czerwca 2019 roku wprost stwierdził, że „to nie rada gminy w planie miejscowym, lecz sejmik województwa, w uchwale podjętej na postawie art. 96 ust. 1 ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska - jest uprawniony do wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych. Uznano tym samym, że wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych w miejscowym planie dokonano bez podstawy prawnej[2].

Warto przytoczyć także wyrok WSA w Krakowie z 8 maja 2018 roku. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, Sąd wyjaśnił, że ani uregulowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określające elementy jakie obligatoryjnie powinien zawierać miejscowy plan, ani też przepisy Prawa ochrony środowiska „nie dają organom gminy kompetencji do wykluczenia możliwości stosowania systemów grzewczych z wykorzystaniem paliw stałych[3].

Analogiczny pogląd przedstawiono między innymi w wyrokach: WSA w Poznaniu z 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 98/16, WSA we Wrocławiu z 11 września 2018 r. sygn. akt II SA/Wr 362/18, wyrok WSA w Poznaniu z 10 października 2019 roku, sygn. akt IV SA/Po 485/19.

Stanowisko Miasta Poznań

Argumentacja Miasta Poznań polega na przyjęciu, że uchwalone przez radę plany miejscowe wprowadzają jedynie zakaz montowania nowych instalacji grzewczych w postaci pieców lub trzonów kuchennych na paliwo stałe, a nie przesądzają o sposobie używania już istniejących instalacji. Tymczasem tzw. uchwała antysmogowa wprowadza wyłącznie ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji na paliwo stałe, a co za tym idzie postanowienia planu nie wkraczają w materię regulowaną w tej uchwale[4].

Biorąc pod uwagę dotychczasową linię orzeczniczą sądów administracyjnych, z niecierpliwością należy oczekiwać na uzasadnienia wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących planów miejscowych na terenie Miasta Poznań.

 


[1] Wyrok WSA w Poznaniu z 24.10.2019 r., IV SA/Po 568/19, LEX nr 2733235.

[2] Wyrok NSA z 26.06.2019 r., II OSK 1229/19, LEX nr 2703494.

[3] Wyrok WSA w Krakowie z 8.05.2018 r., II SA/Kr 373/18, LEX nr 2493303.

[4] https://www.poznan.pl/mim/info/news/zakaz-stosowania-piecow-na-paliwa-stale-sad-przyznal-racje-miastu,157304.html

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autor artykułu

Kacper Łagodziński

starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj