Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.01.2021

Sposób na opodatkowanie hali namiotowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Hala namiotowa jako obiekt tymczasowy może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego hala namiotowa, która okrywa boisko do gry w piłkę nożną, stanowi obiekt sportowy, kwalifikowany do kategorii budowli.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Hala namiotowa jako obiekt tymczasowy może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego hala namiotowa, która okrywa boisko do gry w piłkę nożną, stanowi obiekt sportowy, kwalifikowany do kategorii budowli.

Możliwość opodatkowania hali namiotowej podatkiem od nieruchomości zależy od wielu okoliczności. Decydujące znaczenie ma w tym zakresie fizyczny charakter tego obiektu. Jeżeli bowiem hala namiotowa, mimo swojej nazwy, będzie posiadała fundamenty, ściany i dach, a także będzie z gruntem trwale związana, będzie opodatkowana tak jak budynek. W przeciwnym wypadku, tj. gdy hali namiotowej nie będzie, nie można przypisać cech budynku, jedyną możliwością jej opodatkowania będzie zakwalifikowanie jej do kategorii budowli. W jednej z uchwał Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził bowiem, że tymczasowy obiekt budowlany, może być budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Warunkiem jednak takiej kwalifikacji pozostaje konieczność bycia budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane lub w innych przepisach tej ustawy oraz w załączniku do niej.

Komentowany wyrok zapadł w stanie faktycznym, w którym boisko do gry w piłkę nożną zostało wyposażone w przekrycie namiotowe. Namiot miał w założeniu chronić boisko przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W postępowaniu podatnik podnosił, że obiekt boiska istnieje niezależnie od okrywającej go hali namiotowej. Ponadto hala namiotowa jest obiektem sezonowym, który nie jest trwale powiązany z gruntem. Innymi słowy podatnik podkreślał, że hala namiotowa nie jest tożsama z boiskiem, a jako samodzielny obiekt nie stanowi opodatkowanego budynku (nie jest bowiem związana trwale z gruntem).

Organy podatkowe, co zostało w pełni zaakceptowane przez orzekające w sprawie sądy, uznały że brak jest jakichkolwiek podstaw, aby dzielić jeden obiekt sportowy na boisko oraz halę namiotową. NSA podkreślił wyraźnie, że w sprawie mamy do czynienia nie z obiektem jedynie podobnym do obiektów wymienionych w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, ale z obiektem, który należy do kategorii obiektów wprost wymienionych w tym przepisie, tj. do kategorii budowli sportowych. Budowla sportowa to budowla przeznaczona do uprawiania sportu. W tym sensie będą to więc, m.in. zagospodarowane tereny sportowe przeznaczone do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportu, zarówno w sposób profesjonalny, jak i amatorski, czy też rekreacyjny. Nie ma więc jakichkolwiek podstaw do "dzielenia" budowli sportowej na halę namiotową oraz na boisko do piłki nożnej. Cały obiekt powinien zatem podlegać opodatkowaniu jako jedna budowla sportowa.

Traktowanie hali i boiska jako jednego obiektu sportowego determinuje kwestię stosownego podejścia do problemu właściwego ustalenia podstawy opodatkowania. Co prawda komentowany wyrok nie rozstrzyga tej kwestii, niemniej jednak jest to okoliczność mogąca budzić praktyczne wątpliwości. Sytuacja wydaje się być jasna w przypadku gdy pomiędzy boiskiem i halą (a więc jednym przedmiotem opodatkowania) a środkiem trwałym (w którym sklasyfikowana jest ich wartość początkowa) zachodzi tożsamość. Zdecydowanie trudniej jest ustalić podstawę opodatkowania, w sytuacji, w której na jedną opodatkowaną budowlę składa się więcej niż jeden środek trwały. Powstaje wówczas pytanie, czy budowla (hala oraz boisko) stanowi jedną budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Istnieją poglądy, w ramach których uznaje się, że przedmiotu opodatkowania nie należy utożsamiać ze środkiem trwałym (np. na podstawę opodatkowania jednej budowli mogą składać się dwa środki trwałe). Są też takie, które w omawianych sytuacjach nakazują ustalać wartość rynkową budowli.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne